Finansiella mål

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägare har bolaget satt upp fem finansiella mål.

Det långsiktiga tillväxtmålet är 3–4% per år. För 2020 uppnåddes inte målet, främst på grund av utmanande marknadsvillkor.  Nettoomsättningen minskade med 2%. Valutakurseffekter hade ingen väsentlig påverkan.

År Procent
2018: 6% 6
2019: 3% 3
2020: -2% -2
3
Mål 3–4%
-2
Utfall -2%

EBITDA-marginalmålet om 17% har inte uppnåtts under de senaste tre åren. Under denna period har resultatet påverkats negativt av den nya kartongmaskinen i Gruvön. Under 2020 påverkades lönsamheten även av lägre marknadspriser. 

År Procent
2018: 12% 12
2019: 12% 12
2020: 11% 11
11
Utfall 11%
17
Mål >17%

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%. Målet har inte uppnåtts under de senaste tre åren, främst till följd av stora investeringar i Gruvöns bruk. 

År Procent
2018: 7% 7
2019: 4% 4
2020: 3% 3
3
Utfall 3%
13
Mål >13%

Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Målet uppnåddes 2020. Försäljningen av Bergvik Skog Öst under 2019 stärkte företagets finansiella ställning avsevärt. 

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2018: 3,2 3,2
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2.0
Utfall 2.0
2.5
Mål < 2,5

Utdelningen ska uppgå till 50% av årets resultat. För 2020 föreslås en utdelning som överskrider målet. Den föreslagna utdelningen om SEK 4,30 per aktie är samma belopp som utdelningarna för åren 2018 och 2019.  

 

År Procent
2018: 86% 86
2019: 13% 13
2020: 135% 135
135
Utfall 135%
50
Mål 50%