Känslighetsanalys

BillerudKorsnäs påverkas av den allmänna konjunkturutvecklingen, valutaförändringar och andra bolagsspecifika omvärldsfaktorer. Genom förebyggande arbete försöker BillerudKorsnäs aktivt minimera riskerna. Där så ej är möjligt kan risken säkras eller försäkras.

Känslighetsanalys

    Påverkan på resultat före skatt
Variabel Förändring MSEK
Försäljningsvolym +/– 10% +/– 910
Växelkurser, SEK1 +/– 10% –/+ 660
- varav relaterat till EUR +/– 10% –/+ 330
- varav relaterat till USD +/– 10% –/+ 250
- varav relaterat till GBP +/– 10% –/+ 80
Fiberpris2 +/– 10% –/+ 840
Elpris3 +/– 10% –/+ 85
Låneränta4 +/– 1 procentenhet –/+ 60

1 Exklusive effekt av valutasäkringar.
2 Avser ved och pappersmassa. 
3 Exklusive effekt av elprissäkringar.
4 Exklusive effekt av räntesäkringar.

Kostnadsstruktur

Rörelsekostnadernas fördelning, %
Fiber (ved och extern massa) 36
Kemikalier 10
Leveranskostnader 10
Energi 4
Övriga rörliga kostnader 6
Personalkostnader 16
Avskrivningar 7
Övriga fasta kostnader 11
Totalt 100