Pressmeddelande
20 jun 2012, 7:00 CET

Billerud och Korsnäs går samman och bildar ett ledande företag inom förpackningsmaterial

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs av svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av ett föreslaget samgående mellan Billerud AB (publ) och Korsnäs AB. Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid skillnader i innehåll mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen gälla.

Detta är en sammanfattning av det fullständiga pressmeddelandet. Det fullständiga pressmeddelandet finns tillgängligt på sidan: www.billerud.se/billerudkorsnas

Styrelserna för Billerud AB (publ) (”Billerud”) och Investment AB Kinnevik (publ) (”Kinnevik”) offentliggör idag ett samgående mellan Billerud och Korsnäs AB (”Korsnäs”) (”Transaktionen”). Det nya företaget, BillerudKorsnäs, blir en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning[1] om cirka SEK 20 miljarder.

  • Samgåendet är ett naturligt steg för att stärka Billeruds och Korsnäs framgångsrika verksamheter inom förpackningsmaterial och förpackningslösningar med målet att skapa en stark internationell aktör inom förpackningsindustrin.
  • Bolagen och deras respektive huvudägare bedömer att det finns en betydande synergipotential som förväntas kunna realiseras inom de närmaste åren till följd av Transaktionen. Preliminärt uppskattas årliga synergieffekter till cirka MSEK 300.
  • Samgåendet kommer att genomföras genom att Billerud förvärvar Korsnäs från Kinnevik. I utbyte mot Korsnäs erhåller Kinnevik aktier i Billerud och kontantbetalning.
  • En nyemission med företrädesrätt för BillerudKorsnäs aktieägare om cirka MSEK 2 000 (”Företrädesemissionen”) kommer att genomföras efter Transaktionen för att stärka kapitalstrukturen.
  • Kinnevik erhåller genom Transaktionen 25,1[2] procent av rösterna i Billerud och en betalning om MSEK 3 200. Kinnevik har förbundit sig att teckna MSEK 500 i Företrädesemissionen.
  • Billeruds för närvarande största aktieägare FRAPAG Beteiligungsholding AG (”Frapag”) stödjer Transaktionen och har förbundit sig att teckna sin prorata andel i Företrädesemissionen. Efter Transaktionen kommer de största ägarna i BillerudKorsnäs att vara Kinnevik med 25,1[3] procent följt av Frapag med 15,7 procent.
  • Billerud övertar befintlig nettoskuld i Korsnäs om MSEK 5 650 i samband med Transaktionen.
  • Transaktionen omfattar Korsnäs, Kinneviks innehav av 75% av aktierna i Latgran Biofuels AB (”Latgran”) samt Korsnäs innehav av 5 procent av aktierna i Bergvik Skog AB (”Bergvik”).
  • Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter samt aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma i Billerud, som beräknas hållas i månadsskiftet augusti-september 2012.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Korsnäs skapa en ledande aktör inom förpackningsmaterial med en stark plattform för framtida tillväxt. Det är en logisk affär både industriellt och finansiellt där det sammanslagna bolaget kommer att vara mycket väl positionerat. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett bättre och bredare utbud av produkter. Korsnäs har en ledande ställning inom sina produktområden vilka kompletterar Billeruds och tillsammans stärks det nya BillerudKorsnäs erbjudande inom smartare förpackningslösningar”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef för Billerud.

”Billerud och Korsnäs har ledande positioner inom kompletterande nischer av förnybara förpackningsmaterial. Tillsammans blir bolagen en unik aktör som kan skapa innovativa och ledande förpackningslösningar för en växande och miljömedveten global marknad”, säger Christer Simrén, VD och koncernchef för Korsnäs.

”Jag är övertygad om att samgåendet mellan Korsnäs och Billerud är positivt både för Korsnäs och för Kinneviks aktieägare. Kinnevik blir den största ägaren i BillerudKorsnäs, som blir ledande inom förpackningsmaterial med starka marknadspositioner i sina produktområden. Jag ser fram emot att arbeta med ledning och styrelse i BillerudKorsnäs för att fortsätta att utveckla det nya bolaget”, säger Mia Brunell Livfors, verkställande direktör och koncernchef i Kinnevik.

”Ända sedan vi började investera i Billerud under 2005, har vi kontinuerligt utvärderat tillväxtmöjligheter för bolaget. Vi är övertygade om att det nya kombinerade bolaget kommer att bli en producent av förpackningsmaterial i världsklass. Det är med glädje vi stödjer samgåendet i egenskap av näst största aktieägare efter slutförandet av transaktionen. Den föreslagna nyemissionen kommer att tillföra det nya bolaget ytterligare finansiell stabilitet och har vårt fulla stöd. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med den nya huvudägaren för att skapa en ännu bättre framtid”, säger Michael M. F. Kaufmann, vice ordförande i Billerud AB och verkställande direktör i FRAPAG Beteiligungsholding AG.

Preliminär tidsplan

Indikativa tidpunkter för Transaktionen anges nedan.

Månadsskiftet juli-augusti 2012 Kallelse till extra bolagsstämma i Billerud
Omkring tre veckor innan den extra bolagsstämman Informationsmaterial till den extra bolagsstämman offentliggörs
Månadsskiftet augusti-september 2012 Extra bolagsstämma i Billerud
Fjärde kvartalet, 2012 Förväntat genomförande av Transaktionen och apportemissionen av aktier till Kinnevik
Fjärde kvartalet, 2012 Styrelsebeslut om Företrädesemissionen med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande

Detta är en sammanfattning av det fullständiga pressmeddelandet. Det fullständiga pressmeddelandet finns tillgängligt på sidan: www.billerud.se/billerudkorsnas

För mer information kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef

+46 (0)8 553 335 01

+46 (0)70 248 15 17

Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör

+46 (0)8 553 335 07

+46 (0)73 037 08 74

Informationen är sådan som Billerud AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 07.00 den 20 juni 2012.

Billerud i korthet

Billerud förser mer än 1 000 kunder i fler än 100 länder med material och tjänster för framtidens förpackningar. Genom sin affärsmodell sätter Billerud kunden i fokus med högkvalitativa material, kunskap om hela förädlingskedjan, samt ett globalt nätverk av kunder och förpackningspartner. Erbjudandet sammanfattas av begreppet smartare förpackningar, dvs. lösningar som attraherar fler konsumenter, ökar produktiviteten, sänker transportkostnader samt reducerar resursslöseri och minskar miljöpåverkan. Syftet är att skapa värden som stärker kunders varumärken och konkurrenskraft, och därmed säkrar Billeruds position som den naturliga samarbetspartnern för smartare förpackningar. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. Produktionen sker vid sex anläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien med en årlig kapacitet om cirka 1,7 miljoner ton. Under 2011 uppgick nettoomsättningen till cirka SEK 11 miljarder och rörelsemarginalen till 10 procent (inkluderande förvärvet av UPMs förpackningspappersverksamhet).

För mer information besök: www.billerud.se

Korsnäs i korthet

Korsnäs är en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial med ett starkt varumärke. Bolaget har en medveten strategi med inriktning mot högförädlade produkter. Kartong utgör det största produktområdet, där vätskekartong används till dryckesförpackningar, White Top Kraft Liner till ytterskikt i wellpappförpackningar och Cartonboard för att främst förpacka kosmetika, exklusiva drycker, konfektyr och fryst mat. Produktionen sker vid tre anläggningar i Sverige med en årlig kapacitet om 1 130 kton (papper och kartong). Under 2011 uppgick nettoomsättningen till cirka SEK 9 miljarder och rörelsemarginalen till 11 procent (inkluderande Latgran).

För mer information besök: www.korsnas.com


[1] Kombinerad nettoomsättning för januari-december 2011 för Billerud (inkl. förvärv av UPMs förpackningspappersverksamhet) och Korsnäs (inkl. Latgran).

[2] Beräknat på utestående aktier i Billerud (vilket är exklusive Billeruds innehav av egna aktier om 1,7 miljoner). Om det antal aktier som ryms inom ramen för Billeruds långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) räknas med uppgår Kinneviks ägarandel till 25,0 procent.

[3] Beräknat på utestående aktier i Billerud (vilket är exklusive Billeruds innehav av egna aktier om 1,7 miljoner). Om det antal aktier som ryms inom ramen för Billeruds långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) räknas med uppgår Kinneviks ägarandel till 25,0 procent och Tokyos till 15,6 procent