Regulatorisk
Pressmeddelande
20 apr 2017, 7:00 CET

DELÅRSRAPPORT januari–mars 2017

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Kv 1 2017

 • Nettoomsättning MSEK 5 636
 • EBITDA MSEK 923
 • EBITDA-marginal 16 %
 • Resultat per aktie SEK 1,94

RESULTAT

 • BillerudKorsnäs uppnådde rekordhöga försäljnings- och produktionsvolymer för ett enskilt kvartal.
 • Nettoomsättningen ökade med 5 % jämfört med samma period föregående år tack vare volymtillväxt.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 16 % vilket är lägre än föregående års 19 %. EBITDA belastades med MSEK 80 till följd av engångskostnader för kvalitetsproblem och extrakostnader för ombyggnad av bruk.
 • EBITDA påverkades också av kostnader om MSEK 75 för underhållsstopp som ej ingick i första kvartalet föregående år.
 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 1,94 (2,33).

UTSIKTER

 • Efterfrågan och orderläget förväntas vara starka under det andra kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.
 • Inom affärsområdena Packaging Paper och Corrugated Solutions finns potential för lokala prisökningar under det kommande kvartalet.
 • Inga förändringar i vedkostnader eller -priser förväntas i det andra kvartalet jämfört med det första.
 • Produktionsenheten i Rockhammar kan belastas av extra kostnader i andra kvartalet om cirka MSEK 5-10.
 • Kostnaderna för planerade underhållsstopp under det andra kvartalet beräknas uppgå till MSEK 205.

      
Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Tillväxt igen

”Under första kvartalet 2017 uppnåddes tillväxt igen tack vare hög efterfrågan inom samtliga affärsområden. Försäljningen ökar mer än förväntat och faktum är att produktionen var den högsta någonsin i ett enskilt kvartal. Vårt rörelseresultat för kvartalet drogs dock ned av effekter från 2016, och vi har därför vidtagit omfattande åtgärder för att förbättra uppstart och kvalitet.

Två centrala satsningar inom ramen för vår tillväxtstrategi och produktionskapacitet är de stora pågående investeringarna i Skärblacka och Gruvön. Det glädjer oss att båda projekten har fått en lyckad start och kommit en bra bit på väg. Även nya initiativ för försäljning av lösningar har bidragit till att vi kunnat lägga en stark grund för fortsatt tillväxt.” 

RESULTATET

Vårt rörelseresultat på MSEK 550 är något lägre än förväntat. Detta beror på uppstarten i Rockhammar efter ombyggnaden 2016 och kvalitetskostnader till följd av produktionsstörningar under andra halvåret 2016. Även om situationen i Rockhammar har förbättrats och stabiliserats, kan vi få en del mindre kostnader för detta även i det kommande kvartalet. På marknaden kan vi dock se en sammantaget positiv utveckling över hela linjen och en god försäljningstillväxt, 5 % under första kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. I affärsområde Consumer Board överträffade vi till och med våra förväntningar i början på året tack vare en stark försäljning till alla våra större vätske- och förpackningskartongskunder. Under kvartalet var vi föremål för en oväntat inspektion enligt EU:s konkurrensregler som en del av en större undersökning på marknaden för blekt och oblekt kraftpapper. Vi har inte fått några indikationer på utfallet från denna inspektion. 

MARKNADSUTSIKTER

Alla våra affärsområden visar en positiv utveckling just nu. Förklaringen är dels en god underliggande efterfrågan, men också viss säsongsrelaterad förbättring inom Packaging Paper. Vi tror att den utvecklingen kommer att fortsätta även i det andra kvartalet och vi måste möta den starka efterfrågan med höga produktionsvolymer och hög kvalitet.

Den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar driver inte bara efterfrågan på hållbara material. Vi noterar också ett ökande behov av förpackningslösningar som utvecklas utifrån en helhetssyn på hela produktens värdekedja, i synnerhet på utvecklingsmarknader. Sådana lösningar är nödvändiga för att åstadkomma en övergång till förpackningar som har en bättre prestanda, speciellt i fråga om hållbarhet. Vi är redan i en position där vi kan erbjuda sådana lösningar – Managed Packaging inom Corrugated Solutions, Sack Sales och system som Axello Zap inom Packaging Paper. För närvarande är dessa lösningar bara en liten del av vår verksamhet, men de ökar snabbare än för material och vi tror att den utvecklingen kommer att fortsätta och bli ännu tydligare. 

STRATEGI

Vårt mål är att leverera lönsam tillväxt genom att erbjuda både material och lösningar. Hållbarhet börjar bli en alltmer integrerad aspekt av vårt kärnerbjudande tillsammans med kostnads-, skydds- och utseendekriterierna. Ofta är hållbarhet både en väg till nya affärer och ett resultat av våra ansträngningar för att utmana kunderna att välja mer hållbara alternativ – BillerudKorsnäs alternativ. Ett bra exempel är det Sack Sales-partnerskap som sjösattes i Malaysia i mars för att täcka hela Sydostasienmarknaden. Genom att leverera en komplett förpackningslösning som bygger på våra material, men där konverteringen köps in externt, kan vi erbjuda en produkt som ersätter mindre hållbara lösningar av plast. Vår lösning ger mindre miljöpåverkan och skapar också en mycket bättre arbetsmiljö för slutanvändaren av exempelvis cement. Tillsammans med den ökade produktionen av hållbara material som vi uppnått genom våra stora investeringar i produktionsstrukturen, visar sådana exempel på nya hållbara lösningar och affärsmodeller att vi har förmågan att genomföra vår strategi för lönsam tillväxt.

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm 

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00  

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 07.00. Denna information har upprättats i både en svensk och en engelsk version. 

    
BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har sju produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se