Ansvarsfullt skogsbruk

BillerudKorsnäs vill se en omställning till ett biobaserat samhälle. Vi driver på omställningen genom att med förnybart material skapa smarta förpackningslösningar som är en naturlig del av många människors vardag. En lång värdekedja ligger bakom förpackningarna som till slut hamnar i ditt hem och återvinns, en värdekedja som börjar med skogen. BillerudKorsnäs engagemang börjar också med skogen, där vi hämtar vår mest grundläggande råvara.

BillerudKorsnäs köper årligen in cirka 10 miljoner kubikmeter vedråvara till de svenska produktionsanläggningarna. Till tre fjärdedelar är råvaran av svenskt ursprung. Resterande
vedråvara importeras, främst från Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

Stabil vedförsörjning

Behovet av att säkerställa en långsiktig och stabil tillgång till vedråvara är centralt för verksamheten. År 2018 utmanade med brist på vedråvara, orsakat av både en stark efterfrågan och extremväder. Det kontinuerliga arbetet med att säkerställa en stabil tillgång har därför kompletterats med ytterligare ett antal konkreta åtgärder. Bland annat förbättrades informationen om varje produktionsenhets tillgång och behov av vedråvara, för att därigenom kunna styra om transporterna betydligt effektivare.Inom det närmaste året kommer antalet egna virkesinköpare öka. Förvärvet av Bergvik Skog Öst, som omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark, blir också ett viktigt bidrag för att säkra BillerudKorsnäs långsiktiga tillgång till ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde.

Ansvarsfullt framställd ved

Det är självklart för oss att ta ansvar för att den vedråvara vi köper in och avverkar är ansvarsfullt framställd.

Biologisk mångfald är en av förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. Vi ställer höga krav på våra planerare och virkesköpare för att de ska kunna identifiera höga naturvärden i skogen samt för att de ska kunna uppmuntra ökad miljöhänsyn hos andra skogsägare som de har kontakt med. Därför prioriterar vi särskilt naturvård när det gäller satsningar inom kompetensutveckling.

Med 2018 som basår redovisas hur väl vi lyckas med miljöhänsynen i skogsbruket. Redovisningen sammanfattas som ett index baserat på sex parametrar som är centrala för skogens biologiska mångfald: död ved, bränning, lövdominerade skogar, hänsyn till hänsynskrävande biotoper samt kantzoner och skogsåtgärder i avsatta skogar som behöver någon typ av skötsel för att naturvärdena ska bevaras.

I hållbara skogar finns det plats för alla intressen; rekreation, friluftsliv, jakt, turism och renskötsel. För oss är därför en nära dialog med närboende, fastighetsägare, samer och andra berörda mycket viktigt. Vi vill se till så att alla som är intresserade får veta hur vårt skogsbruk bedrivs och vi vill gärna höra era åsikter och insikter om hur vi tillsammans bäst värnar den skog och natur som vi brukar. För att förbättra vår egen kompetens och bidra till andras utveckling, har vi ett nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk (ett forskningsinstitut). På så sätt sprids ny kunskap och värdefulla kontakter genom föreläsningar, skogsexkursioner och forskningssamarbete.

När BillerudKorsnäs avverkat ett träd, använder vi det så effektivt och klokt som möjligt. De delar av stammen med störst diameter och högst kvalitet levereras till sågverken och de klenare delarna använder vi i vår pappers- och kartongproduktion. Avverkningsrester såsom toppar och grenar, används som biobränsle i kraftvärmeanläggningar. Bark, returlutar och andra biprodukter används som bränsle i bolagets anläggningar.

BillerudKorsnäs har självklart riktlinjer för att säkerställa att inga virkesinköp kommer från avverkningar som är illegala, från skogar med så höga naturvärden att de ska bevaras eller där det finns allvarliga sociala konflikter.

Svenska och europeiska lagar och regleringar för skogsbruk utgör en lägsta nivå för BillerudKorsnäs och vi strävar ständigt efter att mer effektivt ta ansvar för hela vårt kretslopp, från skog till konsument till återvinning. Vi är certifierade genom miljöledningssystemet ISO 14001, ISO 9001 samt genom certifieringssystemen FSC® och PEFC™.  All vedråvara anskaffas enligt FSC och PEFC krav på kontrollerad råvara. Den som är intresserad hittar mer information om detta längre ner i texten.

Aktivt skogsbruk bäst för klimatet 

BillerudKorsnäs anser att skogen ska brukas uthålligt och att trä, biobränslen och andra skogsprodukter ska ersätta fossilbaserade alternativ. Skogen och skogsbruket har en central roll i klimatarbetet och forskning visar att ett aktivt skogsbruk med god tillväxt ger bästa klimatnyttan, i kombination med att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med förnybar träråvara. Ibland framhålls det i debatten att det bästa sättet att värna klimatet är att låta all skog stå orörd, men vill vi uppnå klimatfördelar gäller det att avverka när trädet har växt optimalt länge. Skog med hög tillväxt fångar in betydligt mer koldioxid än äldre skogar där tillväxten avtagit.

BillerudKorsnäs ingår sedan 2018 i ett konsortium, som i samverkan med lärosäten och forskningsinstitut kraftsamlar för att göra det svenska skogsbruket mer digitalt. Förhoppningen är att digitaliseringen ska medföra att skogen utnyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter och på sikt bidra till ett koldioxidneutralt Sverige.

Trädens förmåga att uppta koldioxid förändras med tiden. Vid nyplanteringen tar plantan upp låga mängder koldioxid, sedan ökar upptaget i snabb takt. När skogen vuxit färdigt är nettoupptaget av koldioxid lika med noll tills den nya skogens tillväxt kommit igång igen. 

FSC – Forest Stewardship Council® – är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PEFC – The Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – är ett internationellt system för uthålligt skogsbruk. Svenska PEFC omfattar standarder för skogsbruk, entreprenörer och virkes spårbarhet.

Här kan du läsa våra riktlinjer för virkesinköp

EU:s timmerlagstiftning (EUTR) antogs av EU-kommissionen för att eliminera risken för att virke och vedbaserade produkter från illegala avverkningar kommer in på den europeiska marknaden. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013. Läs vårt brev riktat till våra kunder som beskriver mer utförligt vad lagstiftningen innebär.

kontakt

Välkommen att kontakta oss på BillerudKorsnäs vid ytterligare frågor om hur vi värnar ett ansvarsfullt skogsbruk: E-post: infoskog@billerudkorsnas.com 

Besök vår sida.