Biodiversitetsindex


Med hjälp av tydliga målsättningar kopplade till handlingsplaner och uppföljningar av dessa följer BillerudKorsnäs noggrant sitt arbete för att bevara biodiversiteten i skogen. Med 2018 som basår redovisas hur väl vi lyckas med miljöhänsynen i skogsbruket. Redovisningen sammanfattas som ett index baserat på sex parametrar som är centrala för skogens biologiska mångfald: död ved, bränning, lövdominerade skogar, hänsyn till hänsynskrävande biotoper samt kantzoner och skogsåtgärder i avsatta skogar som behöver någon typ av skötsel för att naturvärdena ska bevaras.

Biodiversitetsindex