Medarbetare och samhälle

Människorna som arbetar på BillerudKorsnäs är grunden till allt vi gör. För att våra medarbetare ska må bra strävar vi efter att lära av varandra och ta vara på goda exempel. BillerudKorsnäs arbetar ständigt med att höja utbildningsnivån och kompetensen hos våra medarbetare och på så sätt utvecklar vi både verksamheten och de som bedriver den.

Mänskliga rättigheter

BillerudKorsnäs stödjer och tar utgångspunkt i FN:s Global Compact, vars principer speglar hur vi som bolag, medarbetare och medmänniskor ska förhålla oss till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruption, och hur vi ska kommunicera vårt arbete på ett transparent sätt.

Alla våra medarbetare ska ha möjligheten att anonymt anmäla allvarliga avvikelser från uppförandekoden och andra allvarliga missförhållanden. En whistleblower-funktion finns därför tillgängligt för alla. BillerudKorsnäs tar helt avstånd från tvångsarbete och barnarbete, och anställer ingen under 15 år. Om lokala regler påbjuder en högre minimiålder, följer vi dessa föreskrifter. BillerudKorsnäs förväntar sig att dessa elementära etiska regler för arbetskraft ska följas av företagets underleverantörer och affärspartners.

Vårt säkerhetsarbete

Säkerhet är ytterligare en grundpelare för att skapa en hållbar arbetsplats. BillerudKorsnäs jobbar dagligen med att utveckla en kultur där säkerhet står i fokus. Vår nollvision för arbetsolyckor med sjukfrånvaro driver på arbetet inom hälsa och säkerhet. Riskmoment som vi försöker bygga bort varierar mellan produktionsenheterna, men vanliga sådana är kemikaliehantering, heta vätskor och roterande maskiner. För att se snabbare resultat i säkerhetsarbetet skapades en tvärfunktionell grupp och en ny arbetsmiljöpolicy som stödjer detta arbete togs fram 2015. Gruppen accelererar arbetet att bygga säkert på arbetsplatserna, göra bättre riskbedömningar och utveckla säkerhetskulturen.

Kompetensutveckling

Alla anställda får löpande hjälp att utveckla sina kompetenser och får personlig återkoppling på sin individuella utveckling och prestationen. Som ett led i dialogen med våra medarbetare genomför vi medarbetarundersökningar där vi kan se vilka frågor som generellt upplevs som viktiga. Undersökningarna ligger sedan till grund för handlingsplaner och aktiviteter kopplade till prioriterade områden. Att erbjuda en engagerande och attraktiv arbetsplats är centralt för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Att skapa en hållbar arbetsplats kräver också att vi långsiktigt prioriterar säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Men vi vill vara en hållbar och positiv kraft inte bara för våra medarbetare utan även för de samhällen vi finns i, och i vår omvärld generellt. Därför ser vi till att engagera oss aktivt i lokalsamhällen och vårda våra relationer med myndigheter, skolor och andra intressenter. Årligen håller BillerudKorsnäs öppet hus för allmänheten på flera av de orter där våra produktionsenheter finns, och även andra informationsträffar med närboende och andra lokala aktörer för att uppmuntra en väl fungerande dialog.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald är så mycket mer än det vi kan se, som kön, ålder, etnisk bakgrund, hudfärg, eventuell funktionsnedsättning etc. Det handlar också om förvärvade egenskaper, som personlig erfarenhet, utbildningsnivå, förmåga att förstå omvärlden och olika sätt att lösa problem. För att bli ett ännu mer framgångsrikt företag behöver vi attrahera, rekrytera, behålla och utveckla all den kompetens som finns bland våra medarbetare och dra nytta av individers olikheter. Det utvecklar oss så vi kan växa geografiskt och i värdekedjan och möta nya kunder på nya marknader. Vi arbetar för att rekrytera fler kvinnliga medarbetare och våra hållbarhetsmål inom jämställdhetsarbetet är att öka andelen kvinnliga medarbetare till 23 %, samt andelen kvinnliga chefer till 30 % år 2020, mål som vi redan nu är nära att nå.

Det finns en koncernövergripande mångfaldsgrupp som ansvarar för att kunskapsöverföring och förbättringsarbete sker. Det finns även lokala mångfaldsgrupper. Lokalt drivs ett strukturerat och målinriktat arbete, där aktiva åtgärder för att öka och säkerställa mångfald och inkludering tas fram och genomförs. Kopplat till mångfaldsarbetet har vi även utarbetat riktlinjer och en åtgärdsplan för hur kränkande särbehandling och trakasserier ska hanteras och förebyggas.

BillerudKorsnäs har nolltolerans mot diskriminering. Oberoende av etniskt ursprung, nationalitet, kön, trosbekännelse, sexuell läggning, ålder, handikapp, facklig eller politisk tillhörighet, ska allas lika rättigheter och skyldigheter betonas och förmedlas. BillerudKorsnäs agerar kraftfullt i händelse av diskriminering.