Medarbetare och samhälle

Människorna som arbetar på BillerudKorsnäs är grunden till allt vi gör. För att våra medarbetare ska må bra strävar vi efter att lära av varandra och ta vara på goda exempel. BillerudKorsnäs arbetar ständigt med att höja utbildningsnivån och kompetensen hos våra medarbetare och på så sätt utvecklar vi både verksamheten och de som bedriver den.

Mänskliga rättigheter

BillerudKorsnäs stödjer och tar utgångspunkt i FN:s Global Compact, vars principer speglar hur vi som bolag, medarbetare och medmänniskor ska förhålla oss till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruption, och hur vi ska kommunicera vårt arbete på ett transparent sätt.

Alla våra medarbetare och externa partners ska ha möjligheten att anonymt anmäla allvarliga avvikelser från uppförandekoden och andra allvarliga missförhållanden. En whistleblower-funktion Speak Up-line finns därför tillgänglig för alla. BillerudKorsnäs tar helt avstånd från tvångsarbete och barnarbete, och anställer ingen under 15 år. Om lokala regler påbjuder en högre minimiålder, följer vi dessa föreskrifter. BillerudKorsnäs förväntar sig att dessa elementära etiska regler för arbetskraft ska följas av företagets underleverantörer och affärspartners.

Prioriterat säkerhetsarbete

Att utveckla en säker arbetsmiljö har högsta prioritet för BillerudKorsnäs och arbetet drivs framåt i två parallella spår; vi ska skapa ordning och reda med hjälp av robusta regelverk och tydliga rutiner för hur arbetsmoment måste utföras.

För att säkerställa ordning och reda finns från och med 2018 ett koncernövergripande ramverk för skydd och säkerhetsarbete, med andra ord en BillerudKorsnäs standard. Här anges det klart och tydligt vad varje produktionsenhet ska uppnå på säkerhetsområdet vad gäller rutiner för säkra arbetsmoment samt processer för kontroll och uppföljning. Riskmoment som vi försöker bygga bort varierar mellan produktionsenheterna, men vanliga sådana är kemikaliehantering, heta vätskor och roterande maskiner.

Kompetensutveckling

Alla anställda får löpande hjälp att utveckla sina kompetenser och får personlig återkoppling på sin individuella utveckling och prestationen. Som ett led i dialogen med våra medarbetare genomför vi medarbetarundersökningar där vi kan se vilka frågor som generellt upplevs som viktiga. Undersökningarna ligger sedan till grund för handlingsplaner och aktiviteter kopplade till prioriterade områden. Att erbjuda en engagerande och attraktiv arbetsplats är centralt för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Att skapa en hållbar arbetsplats kräver också att vi långsiktigt prioriterar säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Men vi vill vara en hållbar och positiv kraft inte bara för våra medarbetare utan även för de samhällen vi finns i, och i vår omvärld generellt. Därför ser vi till att engagera oss aktivt i lokalsamhällen och vårda våra relationer med myndigheter, skolor och andra intressenter. Årligen håller BillerudKorsnäs öppet hus för allmänheten på flera av de orter där våra produktionsenheter finns, och även andra informationsträffar med närboende och andra lokala aktörer för att uppmuntra en väl fungerande dialog.

Mångfald och jämställdhet

Vår övertygelse är att medarbetare med olika kön, bakgrunder och erfarenheter bidrar till nytänkande och innovativa lösningar. För att bli ett ännu mer framgångsrikt företag behöver vi attrahera, rekrytera, behålla och utveckla all den kompetens som finns bland våra medarbetare och dra nytta av individers olikheter. Det utvecklar oss så vi kan växa geografiskt och i värdekedjan och möta nya kunder på nya marknader. Vi arbetar för att rekrytera fler kvinnliga medarbetare och våra hållbarhetsmål inom jämställdhetsarbetet är att öka andelen kvinnor totalt till 28% 2023, samt andelen kvinnliga chefer till 29% år 2023.

Under året beslutade koncernledningen om en ny handlingsplan för mångfald och inkludering, vilken sträcker sig fram till slutet av 2020. I den ingår en rad aktiviteter, där några exempel är att alla divisioner och koncerngemensamma funktioner ska bryta ner mångfaldsmålen och ta fram egna handlingsplaner för hur en ökad mångfald och inkludering kan nås. Mångfald är även en stående punkt på interna chefskonferenser och andra interna event, liksom vid rekryteringar för att nå en bredare spridning
när det kommer till kön, ålder och tidigare erfarenheter.

 

BillerudKorsnäs har nolltolerans mot diskriminering. Oberoende av etniskt ursprung, nationalitet, kön, trosbekännelse, sexuell läggning, ålder, handikapp, facklig eller politisk tillhörighet, ska allas lika rättigheter och skyldigheter betonas och förmedlas. BillerudKorsnäs agerar kraftfullt i händelse av diskriminering.