Vårt kretslopp

BillerudKorsnäs produkter är en del av ett hållbart kretslopp, som börjar och slutar med skogen. Vi tar ansvar för att det papper vi producerar av trädens fiber får nytt liv om och om igen. När fibrerna till sist når slutet av sin livscykel förbränns de för att ge bioenergi. Koldioxiden som då bildas binder vi igen genom att plantera nya träd efter avverkning, och vårt kretslopp kan börja om

Råvaror

Vår produktion baseras på vedråvara, bioenergi, kemikalier och vatten. Den struktur av cellulosafibrer som träden naturligt bildar utgör grunden för all pappers- och massatillverkning. BillerudKorsnäs köper in vedråvara från ansvarsfullt skogsbruk.

Transporter står för en betydande del av koldioxidutsläppen i BillerudKorsnäs kretslopp. För att minimera dessa utsläpp försöker vi minska transportavstånden så mycket det går. Det gör vi bl. a. genom att samarbeta med andra skogsföretag och sälja och köpa vedråvara av varandra så att alla får kortast möjliga avstånd. Vedtransporter till våra bruk sker med tåg, båt och lastbil. Av naturliga skäl är lastbil ofta det enda transportalternativet den första sträckan från skogen. Därefter försöker vi istället frakta ved med tåg, och samarbetar med leverantörer och transportföretag för att säkerställa att råvaran fraktas så kostnadseffektivt och klimatsmart som möjligt. Bland annat är vi delägare i ett tågsystem för längre transporter genom Sverige. Vi verkar också för utveckling av transporter med planeringssystem, större och effektivare bilar och tåg, mer miljövänliga drivmedel och transportupplägg för fartyg som minskar utsläppen.

BillerudKorsnäs behöver också tillgång till stora vattenmängder. Tillgången till färskvatten är globalt sett ojämnt fördelad men i Sverige, Finland och England där BillerudKorsnäs bedriver verksamhet är vattentillgången god. Våra bruk är placerade vid stora vattendrag så att vi kan använda ytvatten utan att ha någon större inverkan på vattendraget. Vi använder inget grundvatten i vår verksamhet. Efter användning renas vattnet i biologiska reningsanläggningar och släpps sedan ut i vattendraget igen. 

Det är viktigt att skilja på vattenanvändning och vattenförbrukning. Vattenanvändning är den mängd vatten som tillförs tillverkningsprocessen dvs. råvatten samt vatten i ingående råvaror. Vattenförbrukning är den mängd vatten som avdunstar från processer samt bortförs med produkter och avfall dvs vatten som inte är direkt tillgängligt för vidare användning I BillerudKorsnäs verksamhet är vattenanvändningen hög men vattenförbrukningen är låg och sker främst genom avdunstning av vatten vid torkprocessen samt vatten i färdig produkt.

Svenska Miljöinstitutet, IVL, genomförde år 2011 en s.k. ”Water profile” (förenklad analys av påverkan på vattentillgång och vattenkvalitet) för den svenska skogsindustrin med mycket goda resultat.

ÅTERANVÄNDNING AV VATTEN

Det vatten som tas in till produktionen är till 97-98% ytvatten från närliggande vattendrag, resten från ved och kemikalier. Vattnet åter-används vid tvättning av massa i flera steg under tillverkningen. Pappersmassan förs i en vattenblandning över till kartongmaskinen där den späds med cirkulerande vatten till en s k mäld, som består av nästan bara vatten. Totalt sett recirkuleras och återanvänds i princip allt process vatten i anläggningarna. Totalt för bolaget innebär detta att ungefär 147 miljoner m3 vatten eller 72% av allt intaget  vatten återanvänds.

Hur många gånger processvattnet används innan det biorenas kan variera mellan anläggningarna, men enligt våra exempel används det 30-50 gånger innan det går till biorening. Av allt intaget ytvatten återförs nästan allt till vattendraget där det tas från. Resterande vatten avgår mest som ånga till omgivande luft, men också lite som fukthalt i produkterna.

Produktion av massa, papper & kartong

BillerudKorsnäs producerar papper dygnet runt, året om. Det är en energiintensiv verksamhet, och därför arbetar vi löpande både för att effektivisera vår energianvändning och för att se till att energin kommer från hållbara källor, med målet att bli helt oberoende av fossila bränslen. Barken och andra restprodukter som blir över när veden huggs till flis och sedan kokas till pappersmassa används som biobränsle för produktionen, och är ett exempel på detta arbete.

Även en stor del av de kemikalier som används när veden blir pappersmassa, s.k. lut, behandlas efter kokning för att kunna användas igen och ger då även energi till produktionen Vi har kemikaliegrupper på alla anläggningar som granskar alla kemikalier utifrån bland annat hälso-, arbetsmiljö- och produktsäkerhetsaspekter. Det avfall som klassas som farligt tas självklart om hand av auktoriserade företag, och vi arbetar för att hitta lösningar för att göra vårt övriga avfall mer användbart, och se till att så lite som möjligt deponeras.

Även själva produktutvecklingen är ett viktigt led i arbetet med att effektivisera vår produktion. Genom att fokusera på innovation och optimera våra förpackningslösningar kan vi ta fram produkter som minskar resursutnyttjande och möjliggör mer effektiv logistik. Vår strävan är att skapa ett cirkulärt kretslopp som är långsiktigt hållbart och så effektivt som möjligt.

Papper blir förpackning

Papper och kartong som BillerudKorsnäs producerar säljs till förpackningstillverkare, som formar våra material till förpackningar av hög kvalitet, t.ex. förpackningar med högsta hygienstandard för livsmedel, och extremt starka kartongförpackningar för maskindelar. Vi har löpande dialog med våra kunder för att bättre förstå hur vi kan ta fram produkter och tjänster som passar deras behov, och hjälpa dem att göra sin egen värdekedja och slutprodukt mer hållbar. Vi har också särskilda laboratorier för att tillsammans med kunderna testa olika typer av lösningar och hitta den som passar just dem bäst.

Innehåll och varumärke

Förpackningarna som är gjorda av vår kartong och papper går sedan vidare till företag som ger dem sitt slutgiltiga innehåll. Det kan röra sig om allt från påsar med mjöl från välkända varumärken, till emballage för att transportera bildelar och andra produkter som används inom industrin. Under Hållbar innovation och Förnybara förpackningslösningar kan du läsa mer om hur våra förpackningar används och hur vi samarbetar med kunder för att ta fram nya förpackningslösningar.

Detaljhandel

Därefter hamnar förpackningarna hos de som säljer dem till slutanvändarna, t.ex. på hyllan i din närmaste matbutik. Genom livscykelanalys kan man konstatera att för­packningar av papper i princip genomgående är ett bättre alternativ ur klimatsynpunkt än liknande förpackningar i plast. Vår analys från 2015  visar att utsläppen av växt­husgaser är 49-72% lägre för pappersförpackningar.

Överlägset resultat för papperspåsen

 

Jämförelse av Global Warming Potential (GWP)* mellan en papperskasse från BillerudKorsnäs och en motsvarande kasse i plast (HDPE).

*GWP är en faktor som talar om hur mycket ett utsläpp av en växthusgas bidrar till den globala uppvärmingen jämfört med samm utsläpp av koldioxid

Konsumenter

Som konsument möter du BillerudKorsnäs papper och kartong överallt i din vardag: i butiker, i hemmet, på pizzerian. Vår strävan är att du som konsument ska välja produkter förpackade i pappersbaserade material som både har god hållbarhetsprestanda, bevarar innehållet väl och möjliggör effektiv logistik. Vi tar ansvar för hela vårt kretslopp och tar fram produkter som gör det så lätt som möjligt för slutkonsumenten att återvinna dem när de använts.

Återvinning

BillerudKorsnäs ambition är att bidra till ett samhälle med minskat fossilberoende och reducerad klimatpåverkan. Fibrer håller för användning 5-6 gånger, vilket gör återvinning i vår bransch väldigt lönsamt, både ekonomiskt och för miljön. Vi tar vårt producentansvar (att se till att de produkter vi sätter på marknaden samlas in och återvinns) genom FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Men återvinningen börjar tidigare än så. BillerudKorsnäs utgår ifrån kretsloppstanken redan i utvecklingsfasen, och strävar efter att skapa produkter som ska vara så lätta att återvinna som möjligt.