Vårt kretslopp

Produkter tillverkade av förnybar fiber från skogsråvara bidrar till minskat fossilberoende och omställning till ett biobaserat samhälle.

Vi arbetar aktivt för att maximera positiv och minimera negativ
påverkan längs värdekedjan. För att driva förändringar där de
gör störst skillnad är samarbete med affärspartners och andra
intressenter avgörande.

Råvara

Vi bedriver ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till biologisk mångfald.

Inköp

Vi tar ansvar för att den vedråvara vi köper in och avverkar är ansvarsfullt framställd.

In- och utgående transporter

BillerudKorsnäs har satt klimatmål enligt Science Based Targets som bland annat inkluderar minskning av utsläpp från transporter

Materialproduktion

Vi bedriver omfattande produktutvecklings- och innovationsarbete för att minska resursåtgång och utsläpp.

Kunder

BillerudKorsnäs kunder finns på den internationella förpackningsmarknaden, och utgörs av förpackningstillverkare och varumärkesägare.

Konsumenter

Konsumenten möter BillerudKorsnäs förpackningsmaterial i stort sett överallt; på butikshyllan, i frysdisken, i kylskåpet och på resan.

Återvinning

Vårt ansvar ligger bland annat i att driva utvecklingen av återvinningsbara produkter som kan ingå i ett kostnadseffektivt återvinningssystem.