In- och utgående transporter

BillerudKorsnäs transporter utgörs i huvudsak av transporter a råvaror till produktionsenheterna och utgående transporter från produktionsenheterna med produkter till kund.

Hur vi påverkar:

  • Utsläpp av växthusgaser och andra ämnen till luft från in- och utgående transporter.

Värdeskapande

Vägen framåt är att i samarbete med transportörerna verka för en utfasning av fossila drivmedel, effektiv transportoptimering och logistik som medger aktiva val av transportmedel för att successivt öka andelen transporter med tåg och fartyg. Billerud- Korsnäs har satt klimatmål enligt Science Based Targets som bland annat inkluderar minskning av utsläpp från transporter.