Skogsråvara

Skogsråvara Skogen är en resurs som fyller många behov. Våra produktionsenheter omvandlar årligen cirka 10 miljoner kubikmeter vedråvara till förpackningsmaterial. Genom att bruka skogen påverkas den på olika sätt

Hur vi påverkar:

  • Koldioxidbalansen förändras. Vid avverkning ökar nedbrytningen av markens biomaterial vilket ökar utsläppen. När nya träd börjar växa binder de in koldioxiden igen, och mer därtill.
  • Tar hänsyn till att skogen som rekreationsområde tillför sociala och kulturella värden.
  • Skogen hyser många arter av både svampar, djur och växter varav vissa påverkas positivt, andra negativt.

Värdeskapande

Vi bedriver ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till biologisk mångfald och skogens förmåga att binda koldioxid. Vi arbetar också aktivt för att öka andelen certifierad privatägd skog i Sverige.

Andra råvaror

Vattnet

återanvänds vid tvättning av massa i flera steg under tillverkningen. Totalt sett recirkuleras och återanvänds i princip allt processvatten. Antal gånger vattnet återanvänds varierar, men i de exempel vi tagit fram återanvänds det 30–50 gånger innan det går till biorening.

Energi

96,7% av vår energi kommer från förnybara källor som skogenKöpt el kommer från:

  • Vattenkraft
  • Bioproduktion från skogar

Vi arbetar ständigt för att vara så fossila som möjligt. Se klimatarbete