Mål som speglar våra höga ambitioner

För att effektivt driva arbetet framåt finns ett antal konkreta och målstyrda åtaganden kopplade till våra tre fokusområden.

Ansvarsfull värdekedja

Åtagande 1 - Främja ansvarstagande från uttaget av råvaror och produktion till återvinning.

Andel av inköpsvärdet som täcks med leverantörsutvärdering av Purchasing, Supply Chain och Massa över en treårscykel, %, basår 2014. Med basår menas när mätning av målet började.

År Procent
2017: 70.2% 70,2
2018: 76.6% 76,6
2019: 79.8% 79,8
72
Mål 2018
75
Mål 2020
80
Mål 2023
År Procent
2017: -
2018: 100% 100
2019: 100% 100
100
Mål: 100%

Biodiversitetsindex för naturvårdande skogsskötsel, %, basår 2018. Målet är satt till 100% på årlig basis. 

Biodiversitetsindex baseras på hur vi i skogsskötselåtgärderna procentuellt sett når målen för de viktigaste parametrarna naturvårdande skötsel, bränning, lövdominerade skogar, död ved, kantzoner, hänsynskrävande biotoper och ytor. Fördjupad information finns på vår hemsida. Med basår menas när mätning av målet började.

År Antal
2017: 152 152
2018: 175 175
2019: 191 191
160
Mål 2018
200
Mål 2020

Antal gruppcertifierade skogsägare i BillerudKorsnäs gruppcertifikat för FSC® och PEFC™ (n), basår 2013.

Med basår menas när mätning av målet började.

Åtagande 2 - Erbjuda engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat.

Frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar, LTIFR, basår 2013.

En anpassning av verksamhetens nyckeltal för olycksstatistik har gjorts för att öka jämförbarhet med bransch och övrig industri. Med basår menas när mätning av målet började.

År Antal/100 anställda
2017: 7.7 7,7
2018: 7.2 7,2
2019: 7.3 7,3
5.8
Mål 2018
3.2
Mål 2020
1.5
Mål 2023
År Procent
2017: 22.1 22,1
2018: 23.1 23,1
2019: 23.7 23,7
22.5
Mål 2018
25
Mål 2020
28
Mål 2023

Andel kvinnor totalt, %, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började. Målet för 2020 har reviderats från 23 till 25%.

År Procent
2017: 21.1 21,1
2018: 23 23
2019: 23.9 23,9
24.5
Mål 2018
25
Mål 2020
29
Mål 2023

Andel kvinnliga chefer, %, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började. Målet för 2020 har reviderats från 30 till 25%.

Ökat kundvärde

Åtagande 3 – Förstärka våra kunders affärer genom vår kunskap om hållbara förpackningslösningar.

Andel kunder som anser att BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete skapar värde, %, basår 2016. Med basår menas när mätning av målet började.

År Procent
2017: 89% 89
2018: 87% 87
2016: 88% 88
92
Mål 2018
95
Mål 2020

Åtagande 4 – Genom innovation få marknaden för förnybara förpackningsmaterial att växa.

Nya produkters andel av försäljningen, %, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började.

År Procent
2017: 8% 8
2018: 6% 6
2019: 10% 10
5
Mål 2018
15
Mål 2020

Hållbart och Biobaserat Samhälle

Åtagande 5 – Motverka klimatförändringar i hela värdekedjan.

Energiåtgång (MWh/ton produkt), basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började.

År Energiåtgång
2017: 5.34 5,34
2018: 5.26 5,26
2018: 5.32 5,32
5.2
Mål 2018
5.1
Mål 2020
År kg/ton produkt
2017: 30.6 30,6
2018: 38.1 38,1
2019: 37.5 37,5
26
Mål 2018
25
Mål 2020

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen, kg/ton produkt, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började.

År CO2eq/tonkm
2017: 19.5 19,5
2018: 11.8 11,8
2019: 12.2 12,2
18.6
Mål 2018
17
Mål 2020

Transport av vedråvara och färdiga produkter, g CO2eq/tonkm, basår 2016. Med basår menas när mätning av målet började.

Åtagande 6 – Skapa värde för samhället genom samverkan både lokalt och globalt.

BillerudKorsnäs erbjuder årligen praktikplatser och yrkesinriktad introduktion med syfte att ge arbetslivserfarenhet, antal praktikveckor, basår 2014. Med basår menas när mätning av målet började.

År Veckor
2017: 1 324 1 324
2018: 1 070 1 070
2019: 1206 1 206
1500
Mål

Vetenskapligt grundade klimatmål

De klimatmål som BillerudKorsnäs har satt kopplade till initiativet Science Based Targets visar hur vi måste bedriva vår verksamhet för att förhindra en global uppvärmning som överstiger 2 grader, i enlighet med klimatavtalet från Paris 2015.

Klimatmålen, som BillerudKorsnäs tog beslut om 2017, godkändes 2018 av partnerorganisationen bakom Science
Based Targets. Årets arbete har främst inriktats på att förankra målen i organisationen och att formulera
handlingsplaner som driver arbetet framåt i riktning mot i första hand år 2030.

Mål scope 1 och 2 Utfall 2018 Mål 2030 Mål 2050
Minskning av de totala utsläppen av växthusgaser från produktion och köpt energi, % (basår 2016). Med basår menas när mätning av målet började. 3 59 74

Mål scope 3

Utfall 2018 Mål 2030 Mål 2050
Minskade utsläpp av växthusgaser från källor ej ägda eller kontrollerade av BillerudKorsnäs, % (basår 2016). Med basår menas när mätning av målet började. 25 30 70

Se även

Vår syn på hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete är fokuserat på 3 strategiskt viktiga områden: Ökat kundvärde, Hållbart och biobaserat samhälle och Ansvarsfull värdekedja.

Vårt arbete med Agenda 2030

De globala hållbarhetsmål som BillerudKorsnäs har störst möjlighet att påverka är målen 8, 12, 13, 14 och 15.