Mål som speglar våra höga ambitioner

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som hjälper oss att styra vår strategi och dagliga verksamhet.

Fokusområden

- avgörande för vår framtida konkurrenskraft

Frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar, LTIFR, basår 2013.

En anpassning av verksamhetens nyckeltal för olycksstatistik har gjorts för att öka jämförbarhet med bransch och övrig industri. Med basår menas när mätning av målet började.

År Antal/100 anställda
2017: 7.7 7,7
2018: 7.2 7,2
2019: 7.3 7,3
3.2
Mål 2020
1.5
Mål 2023

Klimatmålen, som BillerudKorsnäs tog beslut om 2017, godkändes 2018 av partnerorganisationen bakom Science
Based Targets. Årets arbete har främst inriktats på att förankra målen i organisationen och att formulera
handlingsplaner som driver arbetet framåt i riktning mot i första hand år 2030.

Mål scope 1 och 2 Utfall 2019 Mål 2030 Mål 2050
Minskning av de totala utsläppen av växthusgaser från produktion och köpt energi, % (basår 2016). Med basår menas när mätning av målet började. 3 59 74

Mål scope 3

Utfall 2019 Mål 2030 Mål 2050
Minskade utsläpp av växthusgaser från källor ej ägda eller kontrollerade av BillerudKorsnäs, % (basår 2016). Med basår menas när mätning av målet började. 28 30 70
År Procent
2017: 89% 89
2018: 87% 87
2016: 88% 88
95
Mål 2020

Andel kunder som anser att BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete skapar värde, %, basår 2016. Med basår menas när mätning av målet började.

År Procent
2017: 8% 8
2018: 6% 6
2019: 10% 10
15
Mål 2020

Nya produkters andel av försäljningen, %, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började.

Hållbarhetsfundament

- grunden för en hållbar och ansvarstagande värdekedja

År Procent
2017: -
2018: 100% 100
2019: 100% 100
100
Mål: 100%

Biodiversitetsindex för naturvårdande skogsskötsel, %, basår 2018. Målet är satt till 100% på årlig basis. 

Biodiversitetsindex baseras på hur vi i skogsskötselåtgärderna procentuellt sett når målen för de viktigaste parametrarna naturvårdande skötsel, bränning, lövdominerade skogar, död ved, kantzoner, hänsynskrävande biotoper och ytor. Fördjupad information finns på vår hemsida. Med basår menas när mätning av målet började.

År Antal
2017: 152 152
2018: 175 175
2019: 191 191
200
Mål 2020

Antal gruppcertifierade skogsägare i BillerudKorsnäs gruppcertifikat för FSC® och PEFC™ (n), basår 2013.

Med basår menas när mätning av målet började.

År Procent
2017: 70.2% 70,2
2018: 76.6% 76,6
2019: 79.8% 79,8
75
Mål 2020
80
Mål 2023

Andel av inköpsvärdet som täcks med leverantörsutvärdering av Purchasing, Supply Chain och Massa över en treårscykel, %, basår 2014. Med basår menas när mätning av målet började.

År CO2eq/tonkm
2017: 19.5 19,5
2018: 11.8 11,8
2019: 12.2 12,2
17
Mål 2020

Transport av vedråvara och färdiga produkter, g CO2eq/tonkm, basår 2016. Med basår menas när mätning av målet började.

År Procent
2017: 22.1 22,1
2018: 23.1 23,1
2019: 23.7 23,7
25
Mål 2020
28
Mål 2023

Andel kvinnor totalt, %, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började. Målet för 2020 har reviderats från 23 till 25%.

År Procent
2017: 21.1 21,1
2018: 23 23
2019: 23.9 23,9
25
Mål 2020
29
Mål 2023

Andel kvinnliga chefer, %, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började. Målet för 2020 har reviderats från 30 till 25%.

År kg/ton produkt
2017: 30.6 30,6
2018: 38.1 38,1
2019: 37.5 37,5
25
Mål 2020

Utsläpp av fossil CO2 i tillverkningsprocessen, kg/ton produkt, basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började.

År Energiåtgång
2017: 5.34 5,34
2018: 5.26 5,26
2019: 5.32 5,32
5.1
Må 2020

Energiåtgång (MWh/ton produkt), basår 2013. Med basår menas när mätning av målet började.

BillerudKorsnäs erbjuder årligen praktikplatser och yrkesinriktad introduktion med syfte att ge arbetslivserfarenhet, antal praktikveckor, basår 2014. Med basår menas när mätning av målet började.

År Veckor
2017: 1 324 1 324
2018: 1 070 1 070
2019: 1206 1 206
1500
Mål

Se även

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd.

Vår hållbarhetsredovisning

BillerudKorsnäs hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.