Klimatpåverkan

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Samhället behöver göra allt för att bryta oljeberoendet och ersätta fossila bränslen och material med förnybara alternativ. Här har BillerudKorsnäs en viktig roll att spela.

Vår ambition är att både leverera förnybara förpackningslösningar och minimera våra fossila koldioxidutsläpp. Grunden för vår verksamhet är den hållbart växande skogen. Ett aktivt skogsbruk med god tillväxt ger bästa klimatnyttan, i kombination med att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med förnybar träråvara. Det gör att vår affär kan bidra till minskat fossilberoende och omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Ambitiösa klimatmål

Vi har långsiktiga klimatmål för 2030 respektive 2050, i enlighet med Science Based Targets och Parisavtalet. Målen gäller både egen produktion och vår värdekedja. Vi har redan idag 97 % fossilfrihet i vår egen produktion, och för att nå målen behöver vi fasa ut de sista tre procenten. I vår värdekedja är inköp av kemikalier och transporter den största källan till koldioxidutsläpp. Senast 2030 siktar vi på att nå en fossilfri produktion och en minskad klimatpåverkan från transporter och inköp. 

Läs om våra hållbarhetsmål och årliga utfall på denna sida.

Förnybara och återvinningsbara förpackningslösningar

För att bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan krävs att samhället väljer material som är förnybara och återvinningsbara. Vi vill att förnybara förpackningslösningar ska bli det självklara valet för alla. BillerudKorsnäs papper och kartong är bättre från klimatsynpunkt än andra material, så som plast, metall och glas.

Läs mer om livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD), där ett antal produkters miljöprestanda utvärderats närmare och visar på skillnader mellan våra produkter och konventionella förpackningar.

Vi har fått höga betyg på vårt klimatarbete i olika externa utvärderingar, läs mer här: Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete.

Se även

Resurseffektiv produktion

Strävan för att bli helt oberoende av fossila bränslen i produktionsprocessen är tydlig. Idag är vår produktion 97% fossilfri.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Externa utvärderingar av vårt hållbarhetsarbete

Vi är ett av de 10% mest hållbara bolagen i värden enligt Dow Jones Sustainability Index.