Livscykelanalys och miljövarudeklarationer

För att ta fram bra underlag till vårt fortsatta klimatarbete och underlätta för våra kunder att utvärdera våra produkters prestanda ur ett miljömässigt perspektiv är det viktigt med jämförbarhet, och att hela produktens livscykel tas i beaktning och analyseras. Därför använder vi oss på BillerudKorsnäs av flera standarder och utvärderingsinstrument för att granska våra produkter.

Livscykelanalys

Vi ger IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att genomföra livscykelanalyser av våra förpackningslösningar. Studierna jämför våra förpackningslösningar med motsvarande av andra material. Studierna tar fasta på hela produktlivscykeln, från materialproduktion till dess att färdig förpackning slängs eller återvinns. I den senaste livscykelanalysen jämfördes bärkassar av nyfiber, återvunnet papper, återvunnen plast och bioplast. Som bilden visar är en bärkasse av nyfiber det bästa alternativet ur klimatsynpunkt. Klicka på länkarna nedan för att läsa livscykelanalyserna.

Life Cycle Assessment, Report U5052, IVL, 2016

Life Cycle Assessment, Report U5052, IVL, 2015

Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklaration enligt standarden EPD (Environmental Product Declaration) gör det möjligt att jämföra olika produkters prestanda utifrån miljöpåverkan under hela livscykeln och räkna fram de färdiga förpackningarnas miljöbelastning. Här redovisas bland annat utsläpp som påverkar klimat, försurning, ozonskiktet och övergödning. Även resursförbrukningen uppges. BillerudKorsnäs data verifieras av en oberoende tredje part. Se även www.environdec.com/.