Vårt klimatarbete

I takt med att den internationella handeln växer och skapar ekonomisk utveckling för allt fler ökar också trycket på jordens resurser. 

Vi står inför stora globala utmaningar som bara kan mötas genom gemensamma åtgärder. Dagens klimatförändring är sannolikt den allra största utmaningen som mänskliga samhällen stått inför. BillerudKorsnäs vill bidra till att vända utvecklingen och vara en aktiv part i det stora arbete som måste göras för att minska utsläppen av växthusgaser, därför har vi åtagit oss att motverka klimatförändring i hela värdekedjan.

Hur vi bidrar till minskad klimatpåverkan

Vi bidrar till att motverka klimatförändringar främst genom att erbjuda förpackningslösningar med förnybart material på en global marknad. Vi vill att sådana förpackningslösningar ska bli det självklara valet för alla. BillerudKorsnäs papper och kartong är bättre ur klimatsynpunkt än andra material som plast, metall och glas. Det kan återvinnas 5-6 gånger, för att därefter tas tillvara som energi.

Våra material har sitt ursprung i den växande skogen. Forskning visar att ett aktivt skogsbruk med god tillväxt ger den bästa klimatnyttan, i kombination med att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med förnybar träråvara. Våra material ger starka och lätta förpackningslösningar som möjliggör effektiv logistik ända ut till konsument, vilket minskar klimatpåverkan i alla led.

Självklart arbetar vi också ständigt med att minska våra egna utsläpp av växthusgaser genom att investera i ny energieffektiv teknik, utveckla arbetssätt, gå över till förnybar energi och se över våra transporter. Vi påverkar även våra leverantörer att göra förbättringar. BillerudKorsnäs har en klimatstrategi, och visionen är att helt fasa ut fossila bränslen från den egna produktionen. 

Livscykelanalys

För att få ett bra underlag till BillerudKorsnäs fortsatta klimatarbete och för att förenkla våra kunders utvärdering av våra produkter gavs IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att genomföra en ny livscykelanalys av pappersförpackningar med våra material, vilken publiceras 2016. I den förra studien (2015), jämfördes fyra pappersförpackningar - bärkasse, pastapåse, cementsäck och flaska - med vårt material med motsvarande av plast. Studien tog fasta på hela produktlivscykeln – från materialproduktion till dess att färdig förpackning slängs eller återvinns. Resultatet lyfter tydligt fram förpackningar av papper som ett miljömässigt bättre alternativ än plast. Utsläppen av växthusgaser var 49-72% lägre för förpackningarna av papper. För de övriga jämförelserna av näringsämnen, försurande ämnen och marknära ozon hade papper i de allra flesta fall lägre utsläpp.

Partnerskap och utmärkelser inom klimatområdet

CDP: Som enda svenska bolag och enda skogsindustriföretag internationellt prisades BillerudKorsnäs för sitt omfattande klimatarbete med en plats på CDP:s A-lista. Listan omfattar företag som visar globalt ledarskap inom klimatförbättrande åtgärder och sammanställs på uppdrag av 822 institutionella investerare som förvaltar EUR 86 000 miljarder. Läs mer här.

Fossilfritt Sverige

BillerudKorsnäs är medlem i initiativet Fossilfritt Sverige, ett initiativ från den svenska regeringen. Genom att delta i Fossilfritt Sverige hoppas vi både kunna lära oss mer och dela med oss av våra egna erfarenheter av hur vi genomför omställningen till ett fossilfritt samhälle i praktiken. Läs mer här.

Science based targets

För att säkerställa att våra mål verkligen bidrar till att den globala temperaturökningen inte överskrider två grader, har vi anslutit oss även till initiativet Science Based Targets. Bakom detta står CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF. Därmed blir våra mål granskade för att säkerställa att de lever upp till det som krävs enligt forskningen. Dessutom åtar vi oss att låta granska leverantörernas utsläpp, t.ex. vid transporter, sätta mål och arbeta systematiskt med att minska dessa.  Eftersom att vårt gamla mål för transporter av färdigvaror inom EU27 uppnåddes har vi introducerat ett nytt mål för alla transporter globalt, både för 2016 och 2020. Du kan läsa mer om våra hållbarhetsmål här.