Vårt klimatarbete

Klimatförändringarna är på många sätt vår tids ödesfråga och något som påverkar oss alla.

BillerudKorsnäs vill bidra till att vända utvecklingen och vara en aktiv part i det stora arbete som måste göras för att minska utsläppen av växthusgaser, därför har vi åtagit oss att motverka klimatförändring i hela värdekedjan.

Hur vi bidrar till minskad klimatpåverkan

Vi bidrar till att motverka klimatförändringar främst genom att erbjuda förpackningslösningar med förnybart material på en global marknad. Vi vill att sådana förpackningslösningar ska bli det självklara valet för alla. BillerudKorsnäs papper och kartong är bättre ur klimatsynpunkt än andra material som plast, metall och glas. Det kan återvinnas 5-6 gånger, för att därefter tas tillvara som energi.

Våra material har sitt ursprung i den växande skogen. Forskning visar att ett aktivt skogsbruk med god tillväxt ger den bästa klimatnyttan, i kombination med att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med förnybar träråvara. Våra material ger starka och lätta förpackningslösningar som möjliggör effektiv logistik ända ut till konsument, vilket minskar klimatpåverkan i alla led.

Självklart arbetar vi också ständigt med att minska våra egna utsläpp av växthusgaser genom att investera i ny energieffektiv teknik, utveckla arbetssätt, gå över till förnybar energi och se över våra transporter. Vi påverkar även våra leverantörer att göra förbättringar. BillerudKorsnäs har en klimatstrategi, och visionen är att helt fasa ut fossila bränslen från den egna produktionen.

Livscykelanalys

För att få ett bra underlag till BillerudKorsnäs fortsatta klimatarbete och för att förenkla våra kunders utvärdering av våra produkter ger vi IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att genomföra livscykelanalyser.  Våra livscykelanalyser 

Partnerskap och utmärkelser inom klimatområdet

Vi lyfts fram av den ideella miljöorganisationen CDP som världsledande i arbetet mot avskogning och placerar sig på CDP Forests A-lista.

För fler utmärkelser, se Externa utmärkelser

BillerudKorsnäs är medlem i initiativet Fossilfritt Sverige, ett initiativ från den svenska regeringen. Genom att delta i Fossilfritt Sverige hoppas vi både kunna lära oss mer och dela med oss av våra egna erfarenheter av hur vi genomför omställningen till ett fossilfritt samhälle i praktiken.

Kartläggning av klimatrisker och möjligheter

Vi har under året inlett ett arbete för att rapportera enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, ett initiativ där företag frivilligt kan välja att rapportera om hur klimatrisker- och möjligheter kan påverka lönsamheten. Vi ser detta som en möjlighet att själva få inspel för strategiska vägval, men även som ett led i att öka transparensen för att underlätta för investerare att göra en rättvis bedömning av våra långsiktiga möjligheter till lönsam tillväxt.

Vetenskapligt grundade klimatmål

För att säkerställa att våra mål verkligen bidrar till att den globala temperaturökningen inte överskrider två grader, har vi anslutit oss även till initiativet Science Based Targets. Bakom detta står CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF. Därmed blir våra mål granskade för att säkerställa att de lever upp till det som krävs enligt forskningen. Dessutom åtar vi oss att låta granska leverantörernas utsläpp, t.ex. vid transporter, sätta mål och arbeta systematiskt med att minska dessa. 

Våra hållbarhetsmål