Vår klimatstrategi

- Fasa ut fossila bränslen från produktionen och arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser i värdekedjan

Klimatförändringar på grund av växthusgaser medför ökande och allvarliga hot mot en globalt hållbar utveckling. BillerudKorsnäs ser att klimatförändringar riskerar påverka förutsättningarna för framtiden såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt.

Vår vision är därför att helt fasa ut de fossila bränslena från den egna produktionen. Vi vill bidra till att klimatförändringarna blir så små som möjligt genom att våra produkter från förnybar råvara ersätter andra material med mer negativ påverkan. Vi arbetar för en hållbar framtid och minskar utsläppen av växthusgaser i både den egna verksamheten och i leverantörskedjan.

Vårt klimatarbete stöds av

  • Hållbarhetsmål för minskade fossila bränslen i produktionen och för utsläpp vid transporter samt genomförda leverantörsutvärderingar.
  • Investeringar och effektiviseringar i produktionen som förbättrar miljö- och energiprestanda.
  • Transparent, extern och intern rapportering som driver aktiviteter och skapar värde och förväntningar hos våra intressenter.
  • Internt ökad medvetenhet om klimatpåverkan genom ledningens uttalanden, hållbarhetsredovisning, artiklar på intranät och utbildningar.