Vår hållbarhetsredovisning

Vi på BillerudKorsnäs är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete, men utgår samtidigt ifrån att allt har en potential att förbättras. Därför är vår hållbarhetsredovisning ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen ingår i BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning. Detta är den femte hållbarhetsredovisningen för BillerudKorsnäs. Vi har valt att följa GRI Standards enligt kriteriet ”In-accordance” på nivån ”Core”.Det betyder att vi med stöd av våra intressenter valt ut de delar av GRI-systemet som är kärnan, det allra viktigaste. Redovisningen är externt granskad.

BillerudKorsnäs styrelse och företagsledning ansvarar för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier.

Hållbarhetsmål

I Års- och Hållbarhetsredovisningen 2018 redovisar vi uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsmål. För att säkerställa att målen verkligen bidrar till att den globala temperaturökningen inte överskrider två grader, har vi satt nya, vetenskapligt grundade klimatmål, även kallat Science Based Targets. Bakom  Science Based Targets  initiative står CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF. Därmed är våra mål  externt granskade för att säkerställa att de lever upp till det som krävs enligt forskningen. Läs mer i Års- och Hållbarhetsredovisningen 2018 eller klicka här.

Extern granskning

BillerudKorsnäs utvärderas fortlöpande av många kunder och analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Detta är i linje med våra ambitioner att ge underlag till intressenterna för deras utvärdering av vår verksamhet. Läs mer om externa granskningar här.