Vår hållbarhetsredovisning

Vi på BillerudKorsnäs är stolta över hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete, men utgår samtidigt ifrån att allt har en potential att förbättras. Därför är vår hållbarhetsredovisning ett bra verktyg för att samtidigt kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Vi hållbarhetsredovisar för att andra ska kunna se vad vi försöker åstadkomma, hur vi ligger till, och för att vi själva ska kunna avgöra hur vi bäst kan utvecklas och bli ännu mer hållbara och lönsamma.

Hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen ingår i BillerudKorsnäs Års- och Hållbarhetsredovisning. Detta är den fjärde hållbarhetsredovisningen för BillerudKorsnäs. Vi har valt att följa GRI G4 enligt kriteriet ”In-accordance” på nivån ”Core”.Det betyder att vi med stöd av våra intressenter valt ut de delar av GRI-systemet som är kärnan, det allra viktigaste. Redovisningen är externt granskad.

Läs och ladda ner

BillerudKorsnäs styrelse och företagsledning ansvarar för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier.

Hållbarhetsmål

I hållbarhetsredovisningen för 2016 redovisar vi uppföljningen av arbetet med våra hållbarhetsmål. För att säkerställa att målen verkligen bidrar till att den globala temperaturökningen inte överskrider två grader, har vi även anslutit oss till initiativet Science Based Targets. Bakom detta initiativ står CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF. Därmed blir våra mål också externt granskade för att säkerställa att de lever upp till det som krävs enligt forskningen.

Under 2016 såg vi över våra hållbarhetsmål för att säkerställa att de är tillräckligt ambitiösa och svarar upp mot våra tre fokusområden för hållbarhet- ansvarsfull värdekedja, ökat kundvärde och ett hållbart och bio-baserat samhälle. Vi såg också över hur målen kan anpassas till FN:s 17 mål för hållbar utveckling i världen. Läs mer om detta i Års- och hållbarhetsredovisningen 2016 eller klicka här.

Extern granskning

BillerudKorsnäs utvärderas fortlöpande av många kunder och analytiker genom enkäter om prestanda och arbetssätt. Detta är i linje med våra ambitioner att ge underlag till intressenterna för deras utvärdering av vår verksamhet. Läs mer om externa granskningar här.