Vårt arbete med Agenda 2030

Vår planet och dess befolkning står inför stora globala utmaningar. Vi på BillerudKorsnäs delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd och att näringslivet ska bidra till positiv förändring.

För att skapa en ljus framtid för kommande generationer är en omställning till ett hållbart och bio-baserat samhälle viktigt. Samhället behöver därför gynna ansvarstagande företag och hållbara produkter. Genom att erbjuda förnybara material och hållbara förpackningslösningar till den globala marknaden, möjliggör BillerudKorsnäs goda val för både kunder och konsumenter i hela världen.

På BillerudKorsnäs är vi övertygade om att vi kan bidra till lösningarna på de stora globala utmaningarna. Att begränsa klimatförändringarna är den största av dem alla. Utöver att erbjuda återvinningsbara pappersbaserade förpackningslösningar strävar vi efter att minska utsläppen av växthusgaser genom hela värdekedjan och att nå vårt mål om fossilfri produktion.

Skogen är grunden för våra produkter och där börjar vår värdekedja. Vi är hängivna uppgiften att hantera både skogar och vattendrag på ett ansvarsfullt sätt och att skydda ekosystem och biologisk mångfald.

På BillerudKorsnäs anser vi att ett hållbart samhälle är inkluderande och att mångfald är nödvändigt för kreativitet och innovation. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en både säker och stimulerande arbetsmiljö i välmående samhällen. Den privata sektorn spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att utmana det konventionella vill vi ta ledningen.

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Hållbar ekonomisk tillväxt är grundläggande för att förverkliga vår mission. Genom att skapa tillväxt i vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt fortsätter vi att utmana konventionella förpackningar och bidrar till att skapa en hållbar framtid. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång – de driver på den förändring och innovation som vi vill nå. Vi på BillerudKorsnäs arbetar dagligen för att utveckla vår företagskultur, där säkerhet står i fokus. Vi anser att mångfald och inkludering är nödvändigt för kreativitet, problemlösning och måluppfyllelse. Därför anstränger vi oss ständigt för att skapa en säker, stimulerande och jämställd arbetsmiljö där arbetsrätt och mänskliga rättigheter prioriteras. Vi arbetar också för att det ska vara anständiga arbetsvillkor i våra leverantörskedjor, utan barnarbete eller olika former av tvångsarbete. Vi vill dessutom att fler ska lyckas få de arbeten de strävar efter, varför vi fortlöpande erbjuder många ungdomar och andra utanför arbetsmarknaden att praktisera hos oss och finna sin väg till en bra plats i arbetslivet.

 
Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

För att skapa en ljus framtid för framtida generationer behöver vi uppmuntra beteendeförändringar och stimulera omställning av marknaden i en mer hållbar riktning. Genom att erbjuda förnybara förpackningslösningar till den globala marknaden möjliggör vi klimatsmarta val för både kunder och konsumenter i hela världen. Våra pappersbaserade produkter från ansvarsfullt brukad skog håller mat både säker och färsk. Våra resurseffektiva produktionsanläggningar förbättras hela tiden för att minimera energianvändning och miljömässig påverkan och vi är nu nära att nå vårt mål om en fossilfri produktion. Tillsammans med våra kunder minskar vi mat- och materialsvinnet, höjer återvinningsnivåerna och ser att hållbara förpackningar och hållbar produktion och konsumtion blir verklighet.

Mål 13:Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

BillerudKorsnäs vill ta en aktiv roll i det viktiga arbetet med att bekämpa den globala uppvärmningen. Vi arbetar kontinuerligt med att ställa om marknaden till fördel för förnybara förpackningar och främja övergången till ett hållbart och bio-baserat samhälle. Från ett klimatperspektiv är vårt pappersbaserade förpackningsmaterial, producerat med 97,5 % bioenergi som bränsle, överlägset andra material, så som plast, metall och glas. Vi arbetar hårt för att minska vår egen klimatpåverkan och vi samarbetar med andra organisationer för att minska utsläppen av växthusgaser och sluta kretslopp för material.

Mål 14:Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Vatten är livsviktigt såväl för livet på jorden som för vår verksamhet. Våra bruk ligger nära stora vattendrag och vi återanvänder vattnet upp till 50 gånger i våra processer innan det renas och får återvända till vattendraget. Vi använder inte grundvatten i vår produktion. Utöver våra egna insatser för att hushålla med vattnet så samarbetar vi med andra organisationer för att bidra till ökad kunskap om den påverkan som plast har på våra hav. Att använda bionedbrytbara material är en väldigt viktig del av arbetet med at förebygga plastförorening.

Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Skogen är grunden för vår verksamhet. Den ger oss det förnybara material vi behöver för att kunna fortsätta att skapa produkter som både motverkar klimatförändringarna och bidrar till ett hållbart samhälle. Biologisk mångfald är ett grundläggande villkor för hållbart skogsbruk och vi säkerställer alltid att den vedråvara vi använder kommer från ansvarsfullt brukade skogar och att ekosystemen i skogen skyddas. Ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk har både betydande klimatnytta och ett stort socialt värde för de samhällen där vi verkar.

Se även

Vår mission

Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Läs mer.

Utmana ditt ekologiska avtryck

En stor del av vårt avfall är tyvärr inte komposterbart, och bör heller inte hanteras som sådant. Det tar i själva verket mycket längre tid än vi