2018 var året då BillerudKorsnäs lade grunden för framtiden med fokus på säkerhet, stabilitet och organisation. Nu accelererar vi innovationstakten.

Petra Einarsson
VD och koncernchef
Läs VD-ordet (pdf)
23,7
Nettomsättning, SEK Mdr
2,9
EBIDTA, SEK Mdr

Nettoomsättning per division

Nettoomsättning per division Procent
Division Board, 54
Division Paper, 36
Division Solutions, 4
Övrigt, 6

Fördelning EBITDA per division

Fördelning EBITDA per division Procent
Division Board, 62
Division Paper, 38
Division Solutions, 0

Våra mål

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägare har bolaget satt upp fem finansiella mål samt ett antal mål kopplade till hållbar utveckling inom respektive åtagande.

Det långsiktigta målet för tillväxt är 3–4% per år. Helåret 2018 såg en stark tillväxt och målet uppnåddes till följd av ökade försäljningspriser samt positiv påverkan från valutor.

År Procent
2016: 0% 0
2017: 3% 3
2018: 6% 6
3
Mål 3–4%
6
Utfall 6%

EBITDA-marginalen ska överstiga 17%. Målet uppnåddes ej för helåret 2018 främst på grund av ökade råvarukostnader. Med hänsyn till justerad EBITDA för 2018 blev marginalen 15%.

År Procent
2016: 17% 17
2017: 17% 17
2018: 12% 12
12
Utfall 12%
17
Mål >17%

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%. Målet uppnåddes ej för helåret 2018 främst på grund av ökade råvarukostnader samt stora investeringar, framförallt den nya kartongmaskinen i Gruvön.

År Procent
2016: 12% 12
2017: 12% 12
2018: 7% 7
7
Utfall 7%
13
Mål >13%

Långsiktig räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en kvot om 2,5. Vid slutet av 2018 uppgick kvoten till 3,17, med hänsyn till justerad EBITDA för 2018 uppgick kvoten till 2,68. Kvoten har ökat främst till följd av ökad upplåning i samband med investeringen i den nya kartongmaskinen i Gruvön.

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2016: 1,1 1,1
2017: 1,5 1,5
2018: 3,2 3,2
3.2
Utfall 3.2
2.5
Mål < 2,5

Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten. Styrelsens förslag om en utdelning på SEK 4,30 per aktie för 2018
innebär att utdelningsmålet uppnås genom att 86% av nettovinsten delas ut, och 56% med hänsyn till justerad nettovinst.

År Procent
2016: 59% 59
2017: 54% 54
2018: 86% 86
86
Utfall 86%
50
Mål 50%

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete syftar till att ta ansvar genom hela värdekedjan, skapa ökat kundvärde och bidra i övergången till ett hållbart och biobaserat samhälle. För att effektivt driva arbetet framåt finns ett antal konkreta och målstyrda åtaganden kopplade till dessa tre områden.

Alla våra hållbarhetsmål

Viktiga händelser

Produktionstart för världsledande maskin i Skärblacka

Produktionen på PM10, den nya MG-maskinen i Skärblacka, startade våren 2018.

Gruvön redo för start

Vår största investering någonsin, ska vara helt förberedd för driftstart i mars-april 2019.

Förvärv för att säkra stabilt vedflöde

För att säkerställa vår framtida vedförsörjning ingicks i november ett avtal om förvärv av Bergvik Öst.

Ny divisionsorganisation

I oktober 2018 infördes en ny organisation med fullt resultatansvar i tre divisioner.

Branschledare i Dow Jones Sustainability Index

BillerudKorsnäs utses till branschledare inom kategorin Containers and Packaging.

Ny divisionsindelning

Division Board

Division Board tillverkar och säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner. Gemensamt för kunderna är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar.
4-5%
Tillväxtmål
12 679
Nettoomsättning, MSEK
2 456
EBITDA, MSEK

Division Paper

Division Paper tillverkar och säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. Divisionen säljer också överskott av pappersmassa till en extern marknad.
0-2%
Tillväxtmål
8 523
Nettoomsättning, MSEK
1 516
EBITDA, MSEK

Division Solutions

Division Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och -system. Divisionens verksamhet växer inom tre områden, där Managed Packaging, som erbjuder skräddarsydda förpackningslösningar och -tjänster till globala varumärkesägare, idag är den största.
15-25%
Tillväxtmål
980
Nettoomsättning, MSEK
14
EBITDA, MSEK

Strategi

Strategi för hållbara lösningar och lönsam tillväxt

För att leverera lönsam tillväxt om 3–4 procent årligen bedrivs ett målmedvetet och intensivt arbete inom fyra strategiska områden; position, innovation, hållbarhet och effektivitet. BillerudKorsnäs 4 500 medarbetare är de som, med kunden i centrum, driver den förändring som krävs för att realisera strategin och uppnå det syfte vi strävar mot – en hållbar framtid.

Innovation

Innovativa förpackningslösningar som bidrar till att lösa globala utmaningar är inte bara en strategiskt viktig fråga för oss, utan för hela vår planet.

Pappersflaska som utmanar

2015 inledde BillerudKorsnäs ett samverkansprojekt med visionen att skapa en 100 procent biobaserad och återvinningsbar pappersflaska för bland annat kolsyrad dryck. Idag har projektet breddats och olika varianter av pappersflaskor utvecklas i nära samarbete med marknadsledande varumärkesägare inom olika kategorier. Samverkan med interna och externa aktörer med olika expertis är nyckeln till att lyckas med utvecklingen.

Pappersbatteri – viktiga steg mot kommersiell tillverkning

Billiga och biobaserade pappersbatterier kan bli resultatet av ett unikt samarbete som BillerudKorsnäs driver med en av Sveriges främsta forskargrupper vid Uppsala Universitet. Tillsammans har aktörerna tagit fram en lösning där elektroder baserade på cellulosa från nyfiber möjliggör energilagring i papper och därmed också återvinning och nyproduktion av såväl förpackning som batteri.

Hållbarhet

Strategi för att driva en snabbare omställning

BillerudKorsnäs strategiska angreppssätt kring hållbarhet är glasklart; vår ambition är att på alla sätt driva ett proaktivt hållbarhetsarbete som ökar förmågan att minimera vår negativa påverkan samtidigt som vår positiva påverkan ytterligare maximeras.

Ansvar och påverkan längs värdekedjan

Vi arbetar aktivt för att maximera positiv och minimera negativ påverkan längs värdekedjan. För att driva förändringar där de gör störst skillnad är samarbete med affärspartners och andra intressenter avgörande.

Vårt arbete med agenda 2030

De 17 globala hållbarhetsmål som FN:s medlemsländer antog i september 2015 är vägledande i arbetet för att världens utveckling ska vara långsiktigt hållbar. De mål som BillerudKorsnäs har störst möjlighet att påverka är målen 8, 12, 13, 14 och 15.

Höjdpunkter från 2018

Tänk om haven var fulla av plankton? Inte plast.