2019 var ett händelserikt och utmanande år. Vi sålde en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst och den nya kartongmaskinen i Gruvön startades och började leverera material till kunder.

Lennart Holm
Tillförordnad VD och koncernchef
Läs VD-ordet (pdf)
24,4
Nettomsättning, SEK Mdr
2,8
EBIDTA, SEK Mdr

Nettoomsättning per division

Nettoomsättning per division Procent
Division Board, 56
Division Paper, 33
Division Solutions, 4
Övrigt, 7

Fördelning EBITDA per division

Fördelning EBITDA per division Procent
Division Board, 61
Division Paper, 37
Division Solutions, 2

Behovet av förpackningar ökar globalt till följd av urbanisering och digitalisering. Samtidigt är hållbarhet en stark global drivkraft som innebär att framtidens förpackningar behöver anpassas för att inte belasta vårt klimat. Läs mer.

Våra mål

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägarna har bolaget fem finansiella mål och lyfter fram tre mål kopplade till hållbar utveckling.

Det långsiktiga målet är en tillväxt på 3–4% per år. För 2019 uppnåddes målet. Nettoomsättningen ökade med 3% som ett resultat av positiva valutaeffekter och höjda priser. 1 För jämförbara enheter

År Procent
2017: 3% 3
2018: 6% 6
2019: 3% 3
3
Mål 3–4%
6
Utfall 6%

EBITDA-marginalen ska överstiga 17%. Målet uppnåddes inte för 2019 på grund av ökade råvarukostnader och negativa effekter av uppstarten av den nya kartongmaskinen i Gruvön.

År Procent
2017: 17% 17
2018: 12% 12
2019: 12% 12
12
Utfall 12%
17
Mål >17%

Målet är att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%. Målet uppfylldes inte för 2019, främst på grund av den stora investeringen i den nya kartongmaskinen i Gruvön.

År Procent
2017: 12% 12
2018: 7% 7
2019: 4% 4
7
Utfall 7%
13
Mål >13%

Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Målet nåddes 2019. Som ett resultat av försäljningen av Bergvik Skog Öst stärktes den finansiella ställningen avsevärt.

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2017: 1,5 1,5
2018: 3,2 3,2
2019: 1,9 1,9
3.2
Utfall 3.2
2.5
Mål < 2,5

Utdelningen ska uppgå till 50% av årets resultat. För 2019 föreslås en utdelning om SEK 4,30. Det motsvarar 13% av årets resultat, som påverkades positivt av försäljningen av Bergvik Skog Öst.

År Procent
2017: 54% 54
2018: 86% 86
2019: 13% 13
86
Utfall 86%
50
Mål 50%

Målet är att minska de totala utsläppen av växthusgaser från produktion och köpt energi med 59% till 2030. Utfallet för 2019 ligger kvar på 3%. Under 2020 fortsätter vi analysera åtgärder och investeringar som behöver göras fram till 2030

Antalet frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar (LTIFR) ska minska. Under 2019 försämrades utfallet marginellt jämfört med föregående år. Säkerhetsarbetet har intensifierats och har högsta prioritet. 

Målet är att nya produkters andel av nettoomsättningen (NPR) ska uppgå till 15%. Målet kunde inte uppnås för 2019 på grund av några senarelagda produktlanseringar. 

Viktiga händelser

Försäljning av Bergvik Skog Öst

Den 24 juni kommunicerades att BillerudKorsnäs ingått ett avtal om försäljning av 89,9% av Bergvik Skog Öst till pensionsbolaget AMF.

Produktionsstart av KM7 i Gruvön

Efter flera års intensivt arbete startade under sommaren 2019 produktionen på den nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön.

Samverkan för att utveckla pappersflaska

BillerudKorsnäs och ALPLA, ett företag inom flasktillverkning, bildade ett joint venture vid namn Paboco®

Branschledare i hållbarhet

Under 2019 utsågs BillerudKorsnäs för andra året i rad till branschledare inom kategorin Containers & Packaging av Dow Jones.

Strategi

Strategi för hållbara lösningar och lönsam tillväxt

Vårt syfte – att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid - tydliggör varför vi finns och hur vi ser på vår roll i samhället. Vi ser positiva megatrender som är fördelaktiga för oss, och regulatoriska förändringar som skapar ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster.

Divisionsöversikt

Division Board

Division Board utvecklar, tillverkar och säljer vätskekartong och förpackningskartong samt fluting och liner. Gemensamt för kunderna är höga kvalitetskrav och förväntningar på värdeskapande material och servicelösningar.
4-5%
Tillväxtmål
56%
Av koncernens nettoomsättning
1 986
EBITDA, MSEK

Division Paper

Division Paper utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande kraft- och säckpapper av premiumkvalitet till utvalda segment inom industri, medicinsk utrustning och konsumentsektorn. Divisionen säljer också överskott av pappersmassa till en extern marknad..
0-2%
Tillväxtmål
33%
Av koncernens nettoomsättning
1 196
EBITDA, MSEK

Division Solutions

Division Solutions möter varumärkesägarnas ökande krav på hållbara och effektiva förpackningslösningar och -system. Inom Managed Packaging erbjuds tjänster kring skräddarsydda förpackningslösningar, medan övriga Solutions fokuserar på försäljning av innovativa förpackningslösningar med stort kunskapsinnehåll. Kunderna inom Division Solutions är till största delen varumärkesägare.
15-25%
Tillväxtmål
4%
Av koncernens nettoomasättning
64
EBITDA, MSEK

Innovation

Innovativa förpackningslösningar som bidrar till att lösa globala utmaningar är inte bara en strategiskt viktig fråga för oss, utan för hela vår planet. I nära samverkan med kunder och partners utvecklar vi lösningar som förbättrar nyttjandet av jordens resurser.

Hållbara barriärer

Biobaserade barriärer har potential att förändra marknaden och ersätta plast- och aluminiumbarriärer i förpackningar för bland annat livsmedel, dryck och medicinska produkter. ”Biobarriärer för vätskekartong” är ett av våra flaggskeppsprojekt där vi samverkar med kunder för att ta fram nästa generations kartongförpackning för dryck.

Lättare och starkare material

Att utveckla kartongegenskaper med hjälp av mikrofibrillär cellulosa (MFC), för att med mindre material uppnå samma styrka och hållfasthet, är ett av våra flaggskeppsprojekt. Vårt engagemang i den nationella forskningsplattformen Treesearch, med fokus på att hitta nya metoder och processer för att förädla svensk skogsråvara, innebär möjligheter till ytterligare innovationer baserat på mikrofibrillär celluolosa.

Hållbarhet

Att driva utvecklingen mot ett cirkulärt och hållbart samhälle är kärnan i vår affärsidé. Vägen dit handlar om att utmana konventionella förpackningar med förnybara förpackningslösningar som minimerar koldioxidavtryck och passar in i en cirkulär ekonomi.

Våra fokusområden

För att lyckas genomföra vår strategi och för att öka vår förmåga att göra verklig skillnad, har vi identifierat ett antal fokusområden som tydliggör riktningen för vårt hållbarhetsarbete. Dessa områden stöds i sin tur av en mängd fundamentala hållbarhetsfrågor som vi löpande hanterar, följer upp och rapporterar kring.

Ansvar och påverkan längs värdekedjan

Efterfrågan på hållbara förpackningslösningar som inte bara minimerar koldioxidavtryck utan även passar in i en cirkulär ekonomi ökar starkt. Vi arbetar målmedvetet för att i ännu högre takt utveckla innovativa lösningar som förbättrar nyttjandet av jordens resurser längs vår värdekedja.