Nyckeltal per aktie


Resultatet per aktie under år 2020 var SEK 3,19 och utdelningen uppgick till SEK 4,30 per aktie. 

 
SEK per aktie där inte annat anges 2020  2019* 2018 2017 2016
Resultat 3,19 32,50 5,01 7,91 7,33
Resultat efter utspädning 3,19 32,47 5,00 7,90 7,31
Utdelning (för resp. verksamhetsår), faktisk 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
Utdelning i procent av          
- börskurs (direktavkastning) 3,0 3,9 4,1 3,1 2,8
- vinst 135 13 86 54 59
- utgående eget kapital 4,6 4,6 6,2 6,4 6,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,27 11,22 12,09 16,01 18,07
Eget kapital 93,28 94,11 69,45 66,74 62,88
Eget kapital efter utspädning 93,15 94,01 69,34 66,63 62,73
Börskurs/utgående eget kapital, % 156 118 152 211 243
P/E-tal, ggr 45,6 3,4 21,1 17,8 20,9
EV/EBITDA, ggr 13,1 10,0 10,6 9,3 9,9
Börskurs (slutkurs sista handelsdag) 145,55 110,65 105,50 140,50 153,00

*  Påverkat av resultat från avvecklad verksamhet om SEK 27,61 per aktie.