Lån och kreditramar

Räntebärande lån per 30 september 2018 uppgick till MSEK 8 131.

Skuldportföljen och förfallostrukturen framgår av tabellen nedan. 
Den syndikerade kreditfaciliteten på MSEK 5 500 förfaller år 2023.

 

 Koncernen totalt    1 275 702 6 154 8 131
    Förfallotidpunkt, år  
 Lån  Limit, MSEK  0-1  1-2  2-  Totalt utnyttjat
 Syndikerade kreditfaciliteter 5 500       -
 Term loans (eng)   228 256 1 489 1 973
 Obligationslån inom MTN-program  7 000   400 4 300 4 700
 Företagscertifikat  3 000 1 000     1 000
 Term loan (eng), Bomhus Energi AB    47 46 365 458