Lån och kreditramar

Den 31 mars 2021 uppgick den räntebärande skulden till MSEK 6 792. 

Skuldportföljen och förfallostrukturen framgår nedan. Den syndikerade kreditfaciliteten på MSEK 5 500 förfaller år 2024. 

 

 Koncernen totalt    2 091 1 891 2 810 6 792
    Förfallotidpunkt, år  
 Lån  Limit, MSEK  0-1  1-2  2-     Totalt utnyttjat
 Syndikerade kreditfaciliteter 5 500       -
 Term loans (eng)   91 91 1 210 1 392
 Obligationslån inom MTN-program  7 000 2 000 1 800    3 800
 Övriga obligationslån       1 600 1 600
 Företagscertifikat  4 000       -