Lån och kreditramar

Räntebärande lån per 31 december 2018 uppgick till MSEK 9 024.

Skuldportföljen och förfallostrukturen framgår av tabellen nedan. 
Den syndikerade kreditfaciliteten på MSEK 5 500 förfaller år 2023.

 

 Koncernen totalt    1 894 737 6 393 9 024
    Förfallotidpunkt, år  
 Lån  Limit, MSEK  0-1  1-2  2-  Totalt utnyttjat
 Syndikerade kreditfaciliteter 5 500       -
 Term loans (eng)   246 291 1 739 2 276
 Obligationslån inom MTN-program  7 000   400 4 300 4 700
 Företagscertifikat  3 000 1 600     1 600
 Term loan (eng), Bomhus Energi AB    48 46 354 448