Lån och kreditramar

Räntebärande lån per 31 december 2017 uppgick till MSEK 5 137.

Skuldportföljen och förfallostrukturen framgår av tabellen nedan. 
Den syndikerade kreditfaciliteten på MSEK 5 500 förfaller år 2022.

 

 Koncernen totalt    1 551 271 3 315 5 137
    Förfallotidpunkt, år  
 Lån  Limit, MSEK  0-1  1-2  2-  Totalt utnyttjat
 Syndikerade kreditfaciliteter 5 500       -
 Term loans (eng)     226 915 1 141
 Obligationslån inom MTN-program  5 000 1 500   2 000 3 500
 Företagscertifikat  3 000       -
 Term loan (eng), Bomhus Energi AB    45 45 400 490
Övriga räntebärande skulder   6     6