Lån och kreditramar

Räntebärande lån per 31 december 2016 uppgick till MSEK 3 829.

Skuldportföljen och förfallostrukturen framgår av tabellen nedan. 
Den syndikerade kreditfaciliteten på MSEK 5 500 förfaller år 2019.