Balansräkningar

Ladda ner
  • Helår
Kvartal 31 dec
2016
31 dec
2015
31 dec
2014
31 dec
2013
31 dec
2012
31 dec
2011
31 dec
2010
Immateriella anläggningstillgångar 2 335 2 384 2 580 2 658 2 691 52 77
Materiella anläggninstillgångar 14 937 14 812 14 873 14 714 13 854 5 054 5 177
Övriga anläggningstillgångar 1 439 1 341 848 798 1 100 402 276
Summa anläggningstillgångar 18 711 18 537 18 301 18 170 17 645 5 508 5 530
Varulager 3 142 2 842 3 145 3 029 3 146 1 135 1 070
Kundfordringar 2 612 2 512 2 601 2 400 2 244 1 391 1 412
Övriga omsättningstillgångar 681 1 004 925 844 943 372 447
Likvida medel 708 188 737 497 745 929 740
Summa omsättningstillgångar 7 143 6 546 7 408 6 770 7 078 3 827 3 669
Summa tillgångar 25 854 25 083 25 709 24 940 24 723 9 335 9 200
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 021 12 253 10 615 9 856 9 391 4 822 4 637
Innehav utan bestämmande inflytande 1 165 89 61 44 1 0
Eget kapital 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435 4 823 4 637
Räntebärande skulder 2 687 3 027 4 672 5 197 5 405 819 798
Avsättningar för pensioner 778 783 772 732 832 290 207
Övriga avsättningar 252 45 67 42 83 36 27
Uppskjutna skatteskulder 3 410 3 186 2 986 2 691 2 561 1 449 1 434
Summa långfristiga skulder 7 127 7 041 8 497 8 662 8 881 2 594 2 466
Räntebärande skulder 1 142 1 368 2 417 2 958 2 700 0 150
Leverantörsskulder 3 049 2 679 2 514 1 745 2 549 1 227 1 157
Övriga skulder och avsättningar 1 514 1 577 1 577 1 658 1 158 691 790
Summa kortfristiga skulder 5 705 5 624 6 508 6 361 6 407 1 918 2 097
Summa eget kapital och skulder 25 854 25 083 25 709 24 940 24 723 9 335 9 200
Kvartal 31 mar
2017
31 dec
2016
30 sep
2016
30 jun
2016
31 mar
2016
31 dec
2015
30 sep
2015
30 jun
2015
31 mar
2015
31 dec
2014
30 sep
2014
30 jun
2014
31 mar
2014
31 dec
2013
30 sep
2013
30 jun
2013
31 mar
2013
31 dec
2012
30 sep
2012
30 jun
2012
31 mar
2012
31 dec
2011
30 sep
2011
30 jun
2011
31 mar
2011
31 dec
2010
30 sep
2010
30 jun
2010
31 mar
2010
Immateriella anläggningstillgångar 2 310 2 335 2 318 2 340 2 361 2 384 2 407 2 429 2 561 2 580 2 596 2 615 2 636 2 658 2 682 2 633 2 655 2 691 40 44 48 52 55 69 73 77 81 86 90
Materiella anläggninstillgångar 15 104 14 937 14 732 14 732 14 734 14 812 14 653 14 568 14 763 14 873 14 687 14 687 14 672 14 714 13 723 13 821 13 668 13 854 5 866 5 865 5 062 5 054 5 047 5 072 5 092 5 177 5 257 5 295 5 349
Övriga anläggningstillgångar 1 472 1 439 1 313 1 300 1 343 1 341 876 852 857 848 820 825 812 798 1 126 1 147 1 138 1 100 71 73 402 402 378 327 293 276 176 126 46
Summa anläggningstillgångar 18 886 18 711 18 363 18 372 18 438 18 537 17 936 17 849 18 181 18 301 18 103 18 127 18 120 18 170 17 531 17 601 17 461 17 645 5 977 5 982 5 512 5 508 5 480 5 468 5 458 5 530 5 514 5 507 5 485
Varulager 3 003 3 142 3 071 2 950 2 921 2 842 2 888 3 024 3 140 3 145 2 929 3 003 2 904 3 029 2 988 3 073 3 068 3 146 1 024 1 090 1 066 1 135 1 088 1 086 1 145 1 070 944 927 1 046
Kundfordringar 2 588 2 612 2 557 2 625 2 587 2 512 2 695 2 630 2 781 2 601 2 604 2 573 2 639 2 400 2 382 2 513 2 379 2 244 2 289 1 986 1 414 1 391 1 570 1 584 1 586 1 412 1 381 1 322 1 273
Övriga omsättningstillgångar 869 681 658 789 854 1 004 736 705 724 925 905 869 896 844 750 842 772 943 407 306 301 372 269 348 588 447 505 417 409
Tillgångar som innehas för försäljning 611
Likvida medel 1 617 708 503 551 257 188 377 214 545 737 341 193 288 497 512 464 915 745 620 416 877 929 829 597 650 740 663 422 795
Summa omsättningstillgångar 8 077 7 143 6 789 6 915 6 619 6 546 6 696 7 184 7 190 7 408 6 779 6 638 6 727 6 770 6 632 6 892 7 134 7 078 4 340 3 798 3 658 3 827 3 756 3 615 3 969 3 669 3 493 3 088 3 523
Summa tillgångar 26 963 25 854 25 152 25 287 25 057 25 083 24 632 25 033 25 371 25 709 24 882 24 765 24 847 24 940 24 163 24 493 24 595 24 723 10 317 9 780 9 170 9 335 9 236 9 083 9 427 9 200 9 008 8 595 9 008
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 419 13 021 12 736 12 232 12 752 12 253 11 567 10 873 11 116 10 615 10 269 10 017 10 216 9 856 9 719 9 430 9 634 9 391 4 777 4 707 4 983 4 822 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 - 0 62 165 166 105 99 89 80 75 69 61 56 53 48 44 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eget kapital 13 420 13 022 12 736 12 232 12 814 12 418 11 733 10 978 11 215 10 704 10 349 10 092 10 285 9 917 9 775 9 483 9 682 9 435 4 778 4 708 4 984 4 823 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108
Räntebärande skulder 2 878 2 687 2 698 3 009 3 019 3 027 3 537 3 746 3 844 4 672 4 566 4 050 4 476 5 197 5 721 5 840 6 873 5 405 275 280 504 819 814 793 794 798 949 1 112 1 074
Avsättningar för pensioner 778 778 827 768 773 783 821 825 767 772 792 730 737 732 733 838 842 832 227 225 223 290 215 212 210 207 199 198 197
Övriga avsättningar 251 252 46 45 146 45 166 57 59 67 41 40 40 42 43 84 87 83 38 37 37 36 28 28 28 27 27 27 27
Uppskjutna skatteskulder 3 396 3 410 3 157 3 174 3 185 3 186 2 925 2 955 2 991 2 986 2 655 2 676 2 696 2 691 2 651 2 628 2 559 2 561 1 464 1 449 1 470 1 449 1 393 1 415 1 434 1 434 1 423 1 359 1 377
Summa långfristiga skulder 7 303 7 127 6 728 6 996 7 123 7 041 7 449 7 583 7 661 8 497 8 054 7 496 7 949 8 662 9 148 9 390 10 361 8 881 2 004 1 991 2 234 2 594 2 450 2 448 2 466 2 466 2 598 2 696 2 675
Räntebärande skulder 2 142 1 142 1 541 1 988 1 387 1 368 1 384 2 445 2 324 2 417 2 572 3 435 3 085 2 958 1 999 1 943 1 066 2 700 1 014 1 014 300 0 0 150 150 150 200 100 500
Leverantörsskulder 2 454 3 049 2 531 2 556 2 293 2 679 2 610 2 551 2 524 2 514 2 363 2 283 1 748 1 745 1 696 2 487 2 323 2 549 1 861 1 345 1 056 1 227 1 122 1 060 970 1 157 932 926 1 039
Övriga skulder och avsättningar 1 644 1 514 1 616 1 515 1 440 1 577 1 456 1 380 1 647 1 577 1 544 1 459 1 780 1 658 1 545 1 190 1 163 1 158 660 722 596 691 866 783 972 790 873 724 686
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 96
Summa kortfristiga skulder 6 240 5 705 5 688 6 059 5 120 5 624 5 450 6 472 6 495 6 508 6 479 7 177 6 613 6 361 5 240 5 620 4 552 6 407 3 535 3 081 1 952 1 918 1 988 1 993 2 092 2 097 2 005 1 750 2 225
Summa eget kapital och skulder 26 963 25 854 25 152 25 287 25 057 25 083 24 632 25 033 25 371 25 709 24 882 24 765 24 847 24 940 24 163 24 493 24 595 24 723 10 317 9 780 9 170 9 335 9 236 9 083 9 427 9 200 9 008 8 595 9 008