i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Finansiella mål

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägare har bolaget satt upp fyra finansiella mål.

Det långsiktiga tillväxtmålet är 3–4% per år. För 2020 uppnåddes inte målet, främst på grund av utmanande marknadsvillkor.  Nettoomsättningen minskade med 2%. Valutakurseffekter hade ingen väsentlig påverkan.

År Procent
2018: 6% 6
2019: 3% 3
2020: -2% -2
3
Mål 3–4%
-2
Utfall -2%

EBITDA-marginalmålet om 17% har inte uppnåtts under de senaste tre åren. Under denna period har resultatet påverkats negativt av den nya kartongmaskinen i Gruvön. Under 2020 påverkades lönsamheten även av lägre marknadspriser. 

År Procent
2018: 12% 12
2019: 12% 12
2020: 11% 11
11
Utfall 11%
17
Mål >17%

Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Målet uppnåddes 2020. Försäljningen av Bergvik Skog Öst under 2019 stärkte företagets finansiella ställning avsevärt. 

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2018: 3,2 3,2
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2.0
Utfall 2.0
2.5
Mål < 2,5

Utdelningspolicyn säger att utdelningen ska uppgå till minst 50% av årets resultat. För 2020 uppgick utdelningen till SEK 4,30 per aktie, vilket motsvarade 135% av årets resultat.  

 

År Procent
2018: 86% 86
2019: 13% 13
2020: 135% 135
135
Utfall 135%
50
Mål 50%