Finansiella mål

Organisk tillväxt 3-4% per år

 

BillerudKorsnäs mål är att växa snabbare än marknaden för förpackningspapper och kartong1 .

1 Estimerad årlig tillväxt 2013-2025 i efterfrågan på förpackningskartong, wellpapp och säckpapper är 2,2%. Källa: Pöyry 2014

Utfall 2016
Den organiska tillväxten uppgick under 2016 till 0,3%, mot 5% föregående år.

Målet uppnåddes inte trots rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer, främst till följd av produktions- och leveransstörningar.

EBITDA marginal > 17%

EBITDA marginalen ska överstiga 17%.

Utfall 2016
EBITDA marginalen uppgick under 2016 till 17%, mot 18% föregående år.

Exklusive omstruktureringskostnader relaterade till investeringen i Gruvön nåddes målet. 2015 års resultat påverkades av realisationsvinsten från avyttringen av Latgran.

Avkastning på sysselsatt kapital > 13% 

Avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 13%. BillerudKorsnäs ska säkerställa en avkastning som motsvarar aktieägarnas avkastningskrav samtidigt som kostnaden för bolagets skulder väl täcks.

Utfall 2016
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under 2016 till 12%, mot 15% föregående år.

Exklusive omstruktureringskostnader relaterade till investeringen i Gruvön nåddes målet. 2015 års resultat påverkades av realisationsvinsten från avyttringen av Latgran.

Räntebärande nettoskuld/EBITDA < 2,5

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5.

Utfall 2016
Vid utgången av 2016 uppgick räntebärande nettoskulden till 1,1 gånger av EBITDA, mot 1,2 gånger vid utgången av föregående år.

Målet uppnåddes, bland annat till följd av en lägre räntebärande nettoskuld.

Utdelningspolicy: 50% av nettovinsten

Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bl a att vara beroende av BillerudKorsnäs resultat nivå, finansiella ställning och framtida utvecklings möjligheter.

Utfall 2016
Årsstämman 2017 beslutade att en utdelning om SEK 4,30 per aktie ska lämnas till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelningsandel om cirka 59% av nettovinsten 2016.