Finansiella mål

Organisk tillväxt 3-4% per år

 

BillerudKorsnäs mål är att växa snabbare än marknaden för förpackningspapper och kartong1 .

1 Estimerad årlig tillväxt 2013-2025 i efterfrågan på förpackningskartong, wellpapp och säckpapper är 2,2%. Källa: Pöyry 2014

Utfall 2017
Den organiska tillväxten uppgick under 2017 till 3,2%, mot 0,3% föregående år.

EBITDA marginal > 17%

EBITDA marginalen ska överstiga 17%.

Utfall 2017
EBITDA marginalen uppgick under 2017 till 17%, vilket var på samma nivå som föregående år.

Avkastning på sysselsatt kapital > 13% 

Avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 13%. BillerudKorsnäs ska säkerställa en avkastning som motsvarar aktieägarnas avkastningskrav samtidigt som kostnaden för bolagets skulder väl täcks.

Utfall 2017
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under 2017 till 12%, vilket var på samma nivå som föregående år.

Exklusive jämförelsestörande poster relaterade till investeringarna i Gruvön och Skärblacka uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 13% under 2017, jämfört med 14% föregående år. 

Räntebärande nettoskuld/EBITDA < 2,5

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5.

Utfall 2017
Vid utgången av 2017 uppgick den räntebärande nettoskulden till 1,53 gånger av EBITDA, mot 1,08 gånger vid utgången av föregående år.

Utdelningspolicy: 50% av nettovinsten

Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten. Utdelningen till aktieägarna kommer bl a att vara beroende av BillerudKorsnäs resultat nivå, finansiella ställning och framtida utvecklings möjligheter.

Utfall 2017
Styrelsen kommer föreslå Årsstämman 2018 att besluta om en utdelning om SEK 4,30 per aktie för räkenskapsåret 2017. Utdelningen motsvarar en utdelningsandel om cirka 54% av nettovinsten 2017.