Finansiella mål

För att stödja BillerudKorsnäs mål om lönsam tillväxt och en god avkastning till aktieägare har bolaget satt upp fem finansiella mål samt ett antal mål kopplade till hållbar utveckling inom respektive åtagande.

Det långsiktigta målet för tillväxt är 3–4% per år. Helåret 2018 såg en stark tillväxt och målet uppnåddes till följd av ökade försäljningspriser samt positiv påverkan från valutor.

År Procent
2016: 0% 0
2017: 3% 3
2018: 6% 6
3
Mål 3–4%
6
Utfall 6%

EBITDA-marginalen ska överstiga 17%. Målet uppnåddes ej för helåret 2018 främst på grund av ökade råvarukostnader. Med hänsyn till justerad EBITDA för 2018 blev marginalen 15%.

År Procent
2016: 17% 17
2017: 17% 17
2018: 12% 12
12
Utfall 12%
17
Mål >17%

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 13%. Målet uppnåddes ej för helåret 2018 främst på grund av ökade råvarukostnader samt stora investeringar, framförallt den nya kartongmaskinen i Gruvön.

År Procent
2016: 12% 12
2017: 12% 12
2018: 7% 7
7
Utfall 7%
13
Mål >13%

Långsiktig räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en kvot om 2,5. Vid slutet av 2018 uppgick kvoten till 3,17, med hänsyn till justerad EBITDA för 2018 uppgick kvoten till 2,68. Kvoten har ökat främst till följd av ökad upplåning i samband med investeringen i den nya kartongmaskinen i Gruvön.

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2016: 1,1 1,1
2017: 1,5 1,5
2018: 3,2 3,2
3.2
Utfall 3.2
2.5
Mål < 2,5

Utdelningen ska uppgå till 50% av nettovinsten. Styrelsens förslag om en utdelning på SEK 4,30 per aktie för 2018
innebär att utdelningsmålet uppnås genom att 86% av nettovinsten delas ut, och 56% med hänsyn till justerad nettovinst.

År Procent
2016: 59% 59
2017: 54% 54
2018: 86% 86
86
Utfall 86%
50
Mål 50%