Förändring eget kapital

Ladda ner
  • Helår
Helår 31 dec
2016
31 dec
2015
31 dec
2014
31 dec
2013
31 dec
2012
31 dec
2011
31 dec
2010
Ingående eget kapital 12 418 10 704 9 917 9 435 4 823 4 637 3 995
Periodens totalresultat 1 637 2 430 1 248 848 627 593 689
Förvärv av delägda dotterbolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare 0 0 0 0 43
Apportemission 0 0 0 0 2 367
Nyemission 0 0 0 42 1 935 0 0
Aktierelaterade ersättningar 11 11 4 5 1 2 0
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram 0 0 0 0 0 0 5
Utdelning till moderbolagets aktieägare -880 -651 -465 -413 -361 -361 -52
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -164 -76
Utgående eget kapital 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435 4 871 4 637
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 13 021 12 253 10 615 9 856 9 391 4 871 4 637
Innehav utan bestämmande inflytande 1 165 89 61 44 1 0
Utgående eget kapital 13 022 12 418 10 704 9 917 9 435 4 872 4 637
Delår 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
MSEK jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar
Ingående eget kapital 13 022 12 418 12 418 12 418 12 418 10 704 10 704 10 704 10 704 9 917 9 917 9 917 9 917 9 435 9 435 9 435 9 435 4 823 4 823 4 823 4 823 4 637 4 637 4 637 4 637 3 995 3 995 3 995 3 995
Periodens totalresultat 394 1 637 1 354 854 497 2 430 1 751 921 509 1 248 894 638 368 848 707 416 203 627 267 197 112 593 520 365 232 689 458 202 113
Förvärv av delägda dotterbolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Apportemission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 1 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktierelaterade ersättningar 4 11 8 4 2 11 5 4 2 4 3 2 0 5 4 3 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0
Utdelning till moderbolagets aktieägare 0 -880 -880 -880 0 -651 -651 -651 0 -465 -465 -465 0 -413 -413 -413 0 -361 -361 -361 0 -361 -361 -361 0 -52 -52 -52 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 0 -164 -164 -164 -103 -76 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utgående eget kapital 13 420 13 022 12 736 12 232 12 814 12 418 11 733 10 978 11 215 10 704 10 349 10 092 10 285 9 917 9 775 9 483 9 682 9 435 4 729 4 659 4 935 4 871 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 13 419 13 021 12 736 12 232 12 752 12 253 11 567 10 873 11 116 10 615 10 269 10 017 10 216 9 856 9 719 9 430 9 634 9 391 4 728 4 658 4 934 4 871 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 0 0 62 165 166 105 99 89 80 75 69 61 56 53 48 44 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Utgående eget kapital 13 420 13 022 12 736 12 232 12 814 12 418 11 733 10 978 11 215 10 704 10 349 10 092 10 285 9 917 9 775 9 483 9 682 9 435 4 729 4 659 4 935 4 872 4 798 4 642 4 869 4 637 4 405 4 149 4 108