Kassaflödesanalyser

Ladda ner
  • Helår
Helår 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rörelseöverskott m m 3 781 3 622 3 248 2 656 1 282 1 604 1 625
Rörelsekapitalförändring m m 332 120 236 -452 132 -113 -147
Finansnetto, skatter m m -371 -84 -369 -425 -412 -219 -85
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 742 3 658 3 115 1 779 1 002 1 272 1 393
Investering i anläggningstillgångar -1 607 -1 672 -1 382 -1 334 -955 -512 -334
Förvärv av finansiella tillgångar -38 -38 -2 -3 -10 -81 -261
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 339 0 0
Försäljning av dotterbolag 0 941
Företagsförvärv -6 0 0 9 -6 581 - 0
Försäljning av anläggningstillgångar 4 9 8 87 13 2 3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 647 -760 -1 376 -1 241 -7 194 -591 -592
Förändring av räntebärande fordringar 2 0 -3 1 -46 0 0
Förändring av räntebärande skulder -564 -2 687 -1 082 -466 4 488 -132 -820
Utdelning till moderbolagets aktieägare -880 -651 -465 -413 -361 -361 -52
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -165 -76
Nyemission 0 0 0 42 1 935 - 0
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram 0 0 0 0 0 0 5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 607 -3 414 -1 550 -836 6 016 -493 -867
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) 488 -516 189 -298 -176 188 -66
Likvida medel vid periodens början 188 737 497 774 929 740 818
Omräkningsdifferens i likvida medel 32 -33 51 21 -8 1 -12
Likvida medel vid periodens slut 708 188 737 497 745 929 740
Kvartal 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Rörelseöverskott m m 895 931 1 014 840 996 692 1 012 897 1 021 857 777 761 853 526 644 644 842 309 359 316 298 238 464 421 481 583 417 246 379
Rörelsekapitalförändring m m -485 548 20 168 -404 222 84 28 -214 -33 167 128 -26 -64 -239 15 -164 -29 193 -54 22 48 83 57 -301 -115 67 -11 -88
Finansnetto, skatter m m -149 -117 -17 -54 -183 -10 -140 -104 170 75 -129 -153 -162 45 -187 -99 -184 -98 -62 -50 -202 -12 -16 -10 -181 -7 -20 -28 -30
Kassaflöde från den löpande verksamheten 261 1 362 1 017 954 409 904 956 821 977 899 815 736 665 507 218 560 494 182 490 212 118 274 531 468 -1 461 464 207 261
Investering i anläggningstillgångar -533 -708 -322 -323 -254 -514 -416 -496 -246 -480 -321 -301 -280 -360 -294 -454 -226 -440 -243 -107 -165 -179 -121 -129 -83 -83 -114 -87 -50
Förvärv av finansiella tillgångar -22 -38 - 0 0 -36 0 -2 0 0 0 -2 0 0 0 -3 0 -10 0 - 0 0 -50 -31 0 -100 -51 -80 -30
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 - 340 - - - - - - - - -
Försäljning av dotterbolag 15 0 - 0 0 -2 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Företagsförvärv 0 0 - -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 -5 508 -34 -1 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 3 1 0 0 6 1 0 2 8 0 0 0 1 76 1 9 2 - 1 10 1 0 0 1 2 1 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -540 -743 -321 -329 -254 -546 528 -498 -244 -472 -321 -303 -280 -359 -209 -456 -217 -5 957 -277 -805 -155 -178 -171 -160 -82 -181 -164 -167 -80
Förändring av räntebärande fordringar 0 -4 1 5 0 12 -6 -5 -1 -3 0 0 0 1 0 0 0 -46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Förändring av räntebärande skulder 1 191 -411 -759 594 12 -527 -1 266 23 -917 -55 -350 -83 -594 -199 29 -139 -157 4 014 -5 493 -14 6 -131 -2 -5 -199 -55 -367 -199
Utdelning till moderbolagets aktieägare 0 0 - -880 0 0 0 -651 0 0 0 -465 0 0 0 -413 0 0 - -361 0 0 0 -361 0 0 0 -52 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 0 0 - -62 -103 0 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 935 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 191 -415 -758 -343 -91 -515 -1 348 -633 -918 -58 -350 -548 -594 -198 29 -552 -115 5 903 -5 132 -14 6 -131 -363 -5 -198 -55 -415 -199
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) 912 204 -62 282 64 -157 136 -310 -185 369 144 -115 -209 -50 38 -448 162 128 208 -461 -51 102 229 -55 -88 82 245 -375 -18
Likvida medel vid periodens början 708 503 551 257 188 377 214 545 737 341 193 288 497 531 499 922 774 620 416 877 929 829 597 650 740 663 422 795 818
Omräkningsdifferens i likvida medel -3 1 14 12 5 -32 27 -21 -7 27 4 20 0 16 -6 25 -14 -3 -4 - -1 -2 3 2 -2 -5 -4 2 -5
Likvida medel vid periodens slut 1 617 708 503 551 257 188 377 214 545 737 341 193 288 497 531 499 922 745 620 416 877 929 829 597 650 740 663 422 795
Delår 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
MSEK jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar jan-dec jan-sep jan-jun jan-mar
Rörelseöverskott m m 895 3 781 2 850 1 836 996 3 622 2 930 1 918 1 021 3 248 2 391 1 614 853 2 656 2 130 1 486 842 1 282 973 614 298 1 604 1 366 902 481 1 625 1 042 625 379
Rörelsekapitalförändring m m -485 332 -216 -236 -404 120 -102 -186 -214 236 269 102 -26 -452 -388 -149 -164 132 161 -32 22 -113 -161 -244 -301 -147 -32 -99 -88
Finansnetto, skatter m m -149 -371 -254 -237 -183 -84 -74 66 170 -369 -444 -315 -162 -425 -470 -283 -184 -412 -314 -252 -202 -219 -207 -191 -181 -85 -78 -58 -30
Kassaflöde från den löpande verksamheten 261 3 742 2 380 1 363 409 3 658 2 754 1 798 977 3 115 2 216 1 401 665 1 779 1 272 1 054 494 1 002 820 330 118 1 272 998 467 -1 1 393 932 468 261
Investering i anläggningstillgångar -533 -1 607 -899 -577 -254 -1 672 -1 158 -742 -246 -1 382 -902 -581 -280 -1 334 -974 -680 -226 -955 -515 -272 -165 -512 -333 -212 -83 -334 -251 -137 -50
Förvärv av finansiella tillgångar -22 -38 0 0 0 -38 -2 -2 0 -2 -2 -2 0 -3 -3 -3 0 -10 0 - 0 -81 -81 -31 0 -261 -161 -110 -30
Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 340 340 - - - - - - - - -
Försäljning av dotterbolag 15 0 0 0 0 941 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Företagsförvärv 0 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 -6 581 -1 073 -1 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 4 1 0 0 9 3 2 2 8 0 0 0 87 86 10 9 13 11 11 10 2 1 1 1 3 1 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -540 -1 647 -904 -583 -254 -760 -214 -742 -244 -1 376 -904 -583 -280 -1 241 -882 -673 -217 -7 194 -1 237 -960 -155 -591 -413 -242 -82 -592 -411 -247 -80
Förändring av räntebärande fordringar 0 2 6 5 0 0 -12 -6 -1 -3 0 0 0 1 0 0 0 -46
Förändring av räntebärande skulder 1 191 -564 -153 606 12 -2 687 -2 160 -894 -917 -1 082 -1 027 -677 -594 -466 -267 -296 -157 4 488 474 479 -14 -132 -138 -7 -5 -820 -621 -566 -199
Utdelning till moderbolagets aktieägare 0 -880 -880 -880 0 -651 -651 -651 0 -465 -465 -465 0 -413 -413 -413 0 -361 -361 -361 0 -361 -361 -361 0 -52 -52 -52 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 0 -165 -165 -165 -103 -76 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyemission 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 42 1 935 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5 4 4 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 191 -1 607 -1 192 -434 -91 -3 414 -2 899 -1 551 -918 -1 550 -1 492 -1 142 -594 -836 -638 -667 -115 6 016 113 118 -14 -493 -499 -368 -5 -867 -669 -614 -199
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) 912 488 284 346 64 -516 -359 -495 -185 189 -180 -324 -209 -298 -248 -286 162 -176 -304 -512 -51 188 86 -143 -88 -66 -148 -393 -18
Likvida medel vid periodens början 708 188 188 188 188 737 737 737 737 497 497 497 497 774 774 774 774 929 929 929 929 740 740 740 740 818 818 818 818
Omräkningsdifferens i likvida medel -3 32 31 17 5 -33 -1 -28 -7 51 24 20 0 21 5 11 -14 -8 -5 -1 -1 1 3 0 -2 -12 -7 -3 -5
Likvida medel vid periodens slut 1 617 708 503 551 257 188 377 214 545 737 341 193 288 497 531 499 922 745 620 416 877 929 829 597 650 740 663 422 795