Riskhantering

BillerudKorsnäs påverkas av den allmänna konjunkturutvecklingen, valutaförändringar och andra bolagsspecifika risker och omvärldsfaktorer.

Risker som hanteras väl kan ge positiva effekter medan risker som inte hanteras på ett bra sätt kan leda till negativa konsekvenser. BillerudKorsnäs mål är att på ett systematiskt sätt identifiera, analysera och utvärdera risker som kan ha en inverkan på bolagets uppsatta mål samt att agera för att skydda bolaget mot förlust, osäkerhet och uteblivna möjligheter

Riskarbetet styrs på övergripande nivå av styrelsen och revisionsutskottet och på en operativ nivå av VD, ledningsgruppen och övriga medarbetare. Majoriteten av alla riskanalyser utförs i linjeorganisationerna, vilka även har ansvaret att hantera riskerna. Signifikanta risker rapporteras till ledningsgruppen, som fattar beslut om åtgärder.

BillerudKorsnäs EnterPrise Risk Management (ERM) process fokuserar i nuläget på de största risker och möjligheter som bolaget har att förhålla sig till samt att göra riskhanteringen till en integrerad del av verksamhetsplaneringen. Inom ramen för detta arbete har ett antal risker identifierats och aktivitetet för att hantera dessa pågår. 

För mer information om riskhantering, se sidorna 74-81 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2018.