i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Riskhantering

I BillerudKorsnäs verksamhet förekommer osäkerheter som kan ha positiva och/eller negativa effekter på bolagets mål, varumärke och resultat.

Genom en effektiv riskhanteringsprocess strävar BillerudKorsnäs efter att maximera de potentiella möjligheterna att uppnå bolagets strategi och mål, och att minimera riskerna.

På en övergripande nivå är det styrelsen som styr riskhanteringen. Därefter följer riskhanteringen den normala delegationsordningen, från styrelse till VD, och från VD till organisationen. I praktiken innebär det att de flesta operativa risker hanteras av Wood Supply, Operations, Commercial och koncernfunktioner på lokal nivå, men samordnas där det anses effektivt. 

Genom ett förebyggande arbete försöker BillerudKorsnäs minimera riskerna. Där så inte är möjligt används säkringar och försäkringar.  

Känslighetsanalys

    Påverkan på resultat före skatt
Variabel Förändring MSEK
Försäljningsvolym +/– 10% +/– 910
Växelkurser, SEK1 +/– 10% –/+ 660
- varav relaterat till EUR +/– 10% –/+ 330
- varav relaterat till USD +/– 10% –/+ 250
- varav relaterat till GBP +/– 10% –/+ 80
Fiberpris2 +/– 10% –/+ 840
Elpris3 +/– 10% –/+ 85
Låneränta4 +/– 1 procentenhet –/+ 60

1 Exklusive effekt av valutasäkringar.
2 Avser ved och pappersmassa. 
3 Exklusive effekt av elprissäkringar.
4 Exklusive effekt av räntesäkringar.

Kostnadsstruktur

Rörelsekostnadernas fördelning, %
Fiber (ved och extern massa) 36
Kemikalier 10
Leveranskostnader 10
Energi 4
Övriga rörliga kostnader 6
Personalkostnader 16
Avskrivningar 7
Övriga fasta kostnader 11
Totalt 100