Känslighetsanalys

BillerudKorsnäs påverkas av den allmänna konjunkturutvecklingen, valutaförändringar och andra bolagsspecifika omvärldsfaktorer. Genom förebyggande arbete försöker BillerudKorsnäs aktivt minimera riskerna. Där så ej är möjligt kan risken säkras eller försäkras.

Känslighetsanalys

    Ungefärliga effekter
på resultat före skatt
Variabel Förändring MSEK
Försäljningsvolym +/– 10% +/– 925
Växelkurser, SEK* +/– 10% –/+ 620
Fiberpris +/– 10% –/+ 815
Elpris** +/– 10% –/+ 95
Låneränta*** +/– 1 procentenhet –/+ 70

*Exklusive effekt av valutasäkringar och valutaflöden avseende investeringen  i Gruvön.
**Exklusive effekt av elprissäkringar.
*** Exklusive effekt av räntesäkringar.

Kostnadsstruktur

Rörelsekostnadernas fördelning, i %.
Fiber (ved och extern massa) 35
Kemikalier 9
Leveranskostnader till kunder 10
Energi 3
Övriga rörliga kostnader 6
Personalkostnader 16
Avskrivningar 7
Övriga fasta kostnader 14
Totalt 100