i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Säsongeffekter

BillerudKorsnäs verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongssvängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, då respektive produktionsenhet står stilla under cirka en vecka. Den uteblivna produktionen medför något lägre leveranser under en längre tid både före, under och efter stoppet.

BillerudKorsnäs kostnader är relativt stabila under året. Dock är de säsongsmässiga personalkostnaderna något lägre under sommarmånaderna. Energikostnaderna är något högre under vintermånaderna, dels genom högre energiförbrukning, dels genom normalt högre energipriser på framförallt elenergi.

Underhållsstopp

Förutom löpande underhåll under pågående drift, behöver BillerudKorsnäs produktionsenheter möjlighet till ett mer omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För att utföra underhållet stoppas produktionen av massa, papper och kartong under ett så kallat underhållsstopp. Kostnaden för ett underhållsstopp består huvudsakligen av volymbortfall relaterat till stoppet och fasta kostnader, främst i form av kostnader för underhåll och övertidsarbete, samt till viss del av rörliga kostnader såsom högre förbrukning av el och ved vid återstarten av produktionen. Stoppens påverkan på resultatet varierar med omfattningen av åtgärder som görs i samband med stoppen, karaktären av dessa åtgärder samt den faktiska längden på stoppet. Uppskattad stoppkostnad är en bedömning av ett normalstopps påverkan på resultatet i förhållande till ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp.

Inget planerat underhållsstopp genomfördes under det första kvartalet 2021. 

Produktions-
enheter
Uppskattad stoppkostnad* Uppskattad fördelning av stoppkostnad  Planerade tidpunkter för underhållsstopp
  MSEK Board Paper

2021|2020|2019
Gävle ~ 165 ~94% ~6% Kv 3 | Kv 3 | Kv 2
Gruvön ~ 170 ~92% ~8% Kv 2 | Kv 3 | Kv 3
Frövi ~ 115  100%    Kv 4 | Kv 4 | Kv 4
Skärblacka ~ 120 ~12%  ~88% Kv 4 | Kv 4 | Kv 2
Karlsborg ~ 80   100%   Kv 3 | Kv 3 | Kv 3
Jacobstad ~ 15   100%   – |  Kv 4 | – 
Rockhammar ~ 15 100%   Kv 3 | Kv 4 | Kv 4

*Underhållsstopp i Beetham har en obetydlig effekt på BillerudKorsnäs totala resultat.