Företrädesemission 2012

BillerudKorsnäs - ett ledande bolag inom förpackningsmaterial och lösningar

Den 29 november 2012 gick Billerud samman med Korsnäs. Det nya bolaget, BillerudKorsnäs, är en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka SEK 20 miljarder. Efter samgåendet genomfördes en företrädesemission om cirka SEK 2 miljarder.

Pressmeddelande

Slutligt resultat av BillerudKorsnäs nyemission, 10 januari 2013
BillerudKorsnäs nyemission fulltecknad, 4 januari 2013
Villkoren för BillerudKorsnäs nyemission är fastställda, 29 november 2012
Samgåendet slutfört, 29 november 2012
Godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, 27 november 2012

Företrädesemission 2012

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Prospekt – inbjudan till teckning av aktier i BillerudKorsnäs AB
Brev till aktieägare rörande företrädesemission 2012
Korsnäs årsredovisning 2011
Korsnäs årsredovisning 2010
Korsnäs årsredovisning 2009
Latgrans årsredovisning 2011
Latgrans årsredovisning 2010
Latgrans årsredovisning 2009

Billeruds finansiella rapporter

För information kring teckning, vänligen se prospektet s.16-17 under avsnittet "Villkor och anvisningar". Vänligen notera att direktregistrerade aktieägare får förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickad till sig, vilken används om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisning från Euroclear Sweden ska utnyttjas.

Extra bolagsstämma

Informationsmaterial – samgåendet mellan Billerud och Korsnäs
Brev till Billeruds aktieägare
Fairness Opinion
Länk till sidan Extra bolagsstämma 14 september 2012

Offentliggörande BillerudKorsnäs

Pressmeddelande 20 juni 2012
Presentation presskonferens 20 juni 2012