Investment case

Fem skäl att investera i BillerudKorsnäs

1. Renodlat och hållbart förpackningsföretag

• Cirka 90% av försäljningen avser förpackningsmaterial tillverkade av naturliga cellulosafibrer. Vi erbjuder även förpackningslösningar och relaterade tjänster
• Produktionen är effektiv och placerad nära råvaran. Sex av sju produktionsanläggningar är integrerade massa- och kartong- eller pappersbruk
• BillerudKorsnäs bidrar till omställningen mot ett klimatneutralt samhälle genom att ersätta fossilbaserade produkter och stimulera ett ansvarsfullt skogsbruk

2. Stark position inom attraktiva segment

• BillerudKorsnäs är en ledande leverantör av högkvalitativa material för vätskekartong, andra kartongmaterial, kraftpapper och säckpapper
• Material för konsumentförpackningar utgör huvuddelen av vår produktion
• Som ett resultat av investeringar under de senaste åren har vår kapacitet att producera premiummaterial ökat
• Europa är vår huvudmarknad, men vår globala närvaro stärks successivt

3. Verksam på en växande marknad

• Förpackningsbehoven ökar med en växande befolkning, urbanisering och digitalisering
• Marknaden för fiberbaserade förpackningar förväntas växa med cirka 3% per år
• Hållbarhet är en stark drivkraft som ökar efterfrågan på förnybart förpackningsmaterial

4. Strategi för lönsam tillväxt

• Vår strategi fokuserar på attraktiva marknader och produktsegment. Europa kommer fortsatt vara huvudmarknad, men nya affärsmöjligheter ska utforskas 
• För att maximera tillväxtmöjligheterna kommer en hög produktionseffektivitet att vara avgörande. Möjligheter att öka produktionskapaciteten vid befintliga anläggningar eller via förvärv kommer att utvärderas
• En transformation mot en professionell inköpsorganisation för vedförsörjning är en integrerad del av strategin, med målet att bygga långsiktiga partnerskap för att säkra en konkurrenskraftig fibertillgång 

5. Starkt kassaflöde och stabil aktieutdelning

Det finns goda möjligheter för en god avkastning för aktieägarna eftersom verksamheten genererar starka kassaflöden. Utdelningspolicyn säger att mer än 50% av årets resultat ska delas ut till aktieägarna. Utdelningen har varit stabil även under perioder med stora investeringar. Sedan 2016 har den årliga utdelningen uppgått till SEK 4,30 per aktie.

 

BillerudKorsnäs går ihop med Verso och bildar ett ledande företag inom hållbara förpackningsmaterial och papper.

Som ett viktigt steg i genomförandet av 2030-strategin har BillerudKorsnäs förvärvat Verso – en ledande tillverkare av bestruket papper i USA. Sammanslagningen med Verso kommer att bli en hörnsten i BillerudKorsnäs expansion i Nordamerika. På sikt kommer BillerudKorsnäs skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara produktionsplattformarna i branschen.