Årsstämma 2018

Aktieägarna i BillerudKorsnäs AB (publ) välkomnas till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Aktieägare är välkomna till stämmolokalerna från klockan 14.00.

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 8 maj 2018 till bolaget och vara införd i aktieboken (som förs av Euroclear Sweden) tisdagen den 8 maj 2018 (den s.k. ”avstämningsdagen”). Anmälan kan ske

  • med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • på telefon 08-402 90 62, eller
  • www.billerudkorsnas.se/anmalan

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två) uppges. Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 9 maj 2018.

För ytterligare information om anmälan och ärenden som kommer att behandlas på årsstämman, vänligen se fullständig kallelse nedan. Vänligen notera att detta dokument innehåller all relevant information inför stämman, inklusive styrelsens motiverade yttrande avseende vinstdisposition, information om föreslagna styrelseledamöter, valberedningens motiverade yttrande, redovisning av utvärdering av ersättningar och revisorsyttrande om efterlevnad av riktlinjer kring ersättning.

Anmälan till Årstämman 2017 och kallelse


Klicka här för att  anmäla dig till Årstämman 2018

Kallelse och fullständig dokumentation till årsstämman 2018

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, General Counsel, på 08-553 335 00.