Årsstämma 2019

Aktieägarna i BillerudKorsnäs AB (publ) välkomnas till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 på Aulan, vid Norra Bantorget (med bil är adressen Barnhusgatan 7A och till fots är adressen Drottninggatan 71) i Stockholm. Aktieägare är välkomna till stämmolokalerna från klockan 14.00.

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste anmäla sitt deltagande senast fredagen den 3 maj 2019 till bolaget och vara införd i aktieboken (som förs av Euroclear Sweden) fredagen den 3 maj 2019 (den s.k. ”avstämningsdagen”). Anmälan kan ske

  • med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • på telefon 08-402 90 62, eller
  • www.billerudkorsnas.se/anmalan

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två) uppges. Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 6 maj 2019.

För ytterligare information om anmälan och ärenden som kommer att behandlas på årsstämman, vänligen se fullständig kallelse nedan. Vänligen notera att detta dokument innehåller all relevant information inför stämman, inklusive styrelsens motiverade yttrande avseende vinstdisposition, information om föreslagna styrelseledamöter, valberedningens motiverade yttrande, redovisning av utvärdering av ersättningar och revisorsyttrande om efterlevnad av riktlinjer kring ersättning.

Anmälan till Årstämman 2019 och kallelse

Klicka här för att anmäla dig till Årstämman 2019

Kallelse och fullständig dokumentation till Årsstämman 2019

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, General Counsel, på 08-553 335 00.