Årsstämma 2020

BillerudKorsnäs AB årsstämma 2020 kommer att äga rum tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15.00 på Norra Latin – Stockholm City Conference Center. Årsstämman kommer att vara föremål för försiktighets- och riskminimeringsåtgärder på grund av situationen med Corona-viruset. Aktieägare uppmanas att noga överväga möjligheten att inte närvara personligen på stämman, utan att delta via ombud.

Försiktighets- och riskminimeringsåtgärder med anledning av Corona-viruset

BillerudKorsnäs planerar att hålla årsstämman den 5 maj 2020 kl. 15.00 som planerat. Vid tidpunkten då kallelsen utfärdas (den 2 april 2020) råder förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. BillerudKorsnäs värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande samt arbetet med att begränsa smittspridningen, och kommer givetvis att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar av sammankomster. BillerudKorsnäs avser för närvarande att genomföra årsstämman som planerat, men i en situation där antalet personer på plats vid årsstämman riskerar att överstiga då rådande begränsningar av sammankomster avser BillerudKorsnäs att ställa in årsstämman och kalla till årsstämma vid ett senare tillfälle.

Med anledning av risken för spridning av det nya Corona-viruset och med beaktande av tillämpliga begränsningar har BillerudKorsnäs infört vissa försiktighets- och riskminimeringsåtgärder för genomförandet av stämman.

  • Inregistrering till stämman sker först från kl. 14.30 den 5 maj 2020
  • Ingen förtäring, kaffe eller liknande kommer att serveras i samband med stämman
  • För att minimera stämmans längd kommer alla tal att minimeras eller ställas in. VD kommer att hålla ett kortare anförande som kommer att spelas in och publiceras på BillerudKorsnäs webbplats efter mötet
  • Aktieägarna ombeds att vid stämman endast ställa frågor som rör beslutspunkter på dagordningen samt redovisningshandlingarna. För mer allmänna frågor om BillerudKorsnäs är aktieägare välkomna att skicka sådana frågor till företaget till ir@billerudkorsnas.com
  • Närvaro från bolagets ledning och styrelse kommer att minimeras
  • För att underlätta för aktieägare som inte deltar personligen kommer det också att föreslås att hela stämman sänds som webcast via bolagets hemsida

För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. BillerudKorsnäs uppmanar även personer som själva har befunnit sig i ett riskområde, eller som har varit i kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset eller med någon som nyligen har varit i ett riskområde, att istället delta via ombud. För aktuell information om riskområden och rekommendationer med anledning av coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Aktieägare som önskar att delta via ombud hittar fullmaktsformulär här.

BillerudKorsnäs har informerats om att Euroclear Sweden med anledning av risken för smittspridning tillhandahåller möjlighet för de aktieägare som inte önskar närvara personligen vid stämman att representeras av ombud från Euroclear Sweden. Euroclear Sweden agerar inte på uppdrag av BillerudKorsnäs och tillhandahåller inte tjänster till BillerudKorsnäs i detta avseende, men BillerudKorsnäs välkomnar detta initiativ och anser att det under rådande förhållanden är ett bra alternativ för aktieägare istället för att delta personligen vid årsstämman. Mer information om detta finns på Euroclear's hemsida.

Tid och plats för årsstämman

BillerudKorsnäs AB (publ) årsstämma kommer att hållas tisdag den 5 maj 2020, kl 15.00 på Norra Latin – Stockholm City Conference Center, Aulan, vid Norra Bantorget (med bil är adressen Barnhusgatan 7A och till fots är adressen Drottninggatan 71) i Stockholm. Lokalerna öppnar för registrering kl. 14.30.

 

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 28 april 2020 till bolaget och vara införd i aktieboken (som förs av Euroclear Sweden) tisdagen den 28 april 2020 (den s.k. ”avstämningsdagen”). Anmälan kan ske:

  • med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • på telefon 08-402 90 62, eller
  • billerudkorsnas.se/anmalan/

I anmälan ska namn uppges och därutöver bör person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två, men aktieägarna ombeds att inte ta med sig ombud för att minimera antalet närvarande vid stämman) uppges. Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut från och med onsdag den 29 april 2020.

För ytterligare information om hur du anmäler dig och om de ärenden som ska behandlas på årsstämman, se fullständig kallelse nedan. Notera att kallelsen innehåller alla handlingar och all information inför stämman, innefattande styrelsens motiverade yttrande avseende vinstdisposition, information om föreslagna styrelseledamöter, valberedningens motiverade yttrande, uppföljning och utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, och revisorns yttrande över tillämpningen av ersättningsriktlinjerna som tidigare årsstämmor beslutat om.

Anmälan och kallelse

Anmäl dig till årsstämman 2020 här

Ladda ner kallelse och fullständig dokumentation till årsstämman 2020

Om du har frågor angående årsstämman kan du kontakta:
Andreas Mattsson, bolagsjurist på +46 (0) 8 553 3335 00