Årsstämma 2021

Årsstämma kommer att äga rum i Stockholm den 5 maj 2021.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Andreas Mattsson, Chefsjurist, Box 703, SE-169 27 Solna. Förslagen måste skickas senast sju veckor före årsstämman för att ärendet med säkerhet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de är ägnade för beslut av årsstämman och har anmälts i tid. Närmare uppgifter om när och hur en anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras kommer att offentliggöras före stämman.