i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Årsstämma 2022

Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm den 10 maj 2022.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Andreas Mattsson, Chefsjurist, Box 703, SE-169 27 Solna. Förslagen måste skickas senast sju veckor före årsstämman för att ärendet med säkerhet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman. Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de är tillämpliga för beslut av årsstämman och har anmälts i tid.

Mer information avseende anmälan om deltagande vid årsstämman kommer att offentliggöras före stämman.