Bolagsstyrningsrapport, intern kontroll och riskhantering

Som ett bolag noterat på NASDAQ Stockholm tillämpar BillerudKorsnäs Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden är ett led i näringslivets självreglering och syftar till att förbättra bolagsstyrningen i börsnoterade bolag. BillerudKorsnäs började tillämpa koden under våren 2005.

Koden bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett företag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden. Om företaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn till dess särskilda omständigheter kan det välja att avvika från denna regel. Detta ska då redovisas.
BillerudKorsnäs utformar årligen en bolagsstyrningsrapport enligt reglerna i årsredovisningslagen och Koden. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur bolaget har tillämpat koden samt redovisas eventuella avvikelser från Koden.
Nedan finns tidigare års bolagsstyrningsrapporter, även innefattande (i tillämpliga delar) rapport över intern kontroll och riskhantering.