Investeringsutskott

Styrelsen har inrättat ett särskilt investeringsutskott, med huvudsaklig uppgift att till styrelsen granska och förbereda vissa frågor rörande bolagets agenda med avseende på investeringar, företagsförvärv samt forskning och utveckling, och att bistå bolagets ledning i arbetet med dessa frågor.

Utskottet består av ledamöterna Bengt Hammar (ordförande), Victoria van Camp, Tobias Auchli och Jan Åström.