Långsiktiga incitamentsprogram

BillerudKorsnäs har implementerat långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

 Det huvudsakliga målet med programmen är att stärka BillerudKorsnäs förmåga att behålla de bästa talangerna för centrala ledarskapspositioner. Målet är vidare att de ledande befattningshavare och nyckelpersoner vilkas insatser har en direkt inverkan på BillerudKorsnäs resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. Det finns för närvarande tre program som är ikraft, LTIP 2018, LTIP 2017 och LTIP 2016.

För att kunna delta i de långsiktiga incitamentsprogrammen har de anställda förvärvat aktier i bolaget som allokerats till programmen. För varje aktie som den anställde innehar inom ramen för programmen har de vederlagsfritt tilldelats så kallade ”matchningsaktierätter” och ”prestationsaktierätter”. Varje aktierätt ger sedan deltagarna rätt att, efter en treårig intjänandeperiod, vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget. Rätt att få aktier förutsätter att vissa finansiella mål har uppfyllts samt att deltagaren vid intjänandeperiodens utgång alltjämt är anställd av koncernen samt har behållit den privata investeringen av till programmet allokerade aktier.
För ytterligare information om programmen såsom beträffande villkor, deltagande, antal aktier som omfattas av programmen med mera, vänligen se de fullständiga förslagen för respektive program som finns tillgängliga under Bolagsstämmor,  eller se BillerudKorsnäs årsredovisningar.