i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring

Revisorer

Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. På 2021 års årsstämma valdes revisionsbolaget KPMG AB, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

KPMG AB har utsett Ingrid Hornberg Román till huvudansvarig revisor. Ingrid Hornberg Román är auktoriserad revisor. Revisorns uppdrag innefattar följande:

  • Att hålla styrelsen uppdaterad om den årliga revisionens planering, omfattning och innehåll.
  • Att granska delårsrapporter samt årsbokslutet för att bedöma deras riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.
  • Att informera styrelsen om tjänster som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningen för sådana tjänster och andra omständigheter som är av betydelse för revisorernas oberoende.