Hållbar skogsråvara

Skogens råvara hjälper oss att ersätta ändliga resurser med förnybara material och ställa om till ett hållbart samhälle. Men för att skogen ska räcka till måste vi sköta och bruka den på ett ansvarsfullt sätt.

Skogens förnybara råvara är vår viktigaste resurs. Vi köper i första hand vedråvaran från nordiska skogar. Skogsbruket baseras på noggrann planering och ett långsiktigt perspektiv. Detta bidrar till ansvarsfullt skötta skogar där hänsyn tas både till biologisk mångfald och sociala värden, samt en förstärkt klimatnytta.

Hur vi bedriver skogsbruk för kommande generationer.

Inköp enligt standarder

Endast en liten del av vår vedråvara kommer från skog vi äger själva, resten köper vi in från olika skogsägare. Tre fjärdedelar av virket kommer från svenska skogar. BillerudKorsnäs har självklart riktlinjer för att säkerställa att inga virkesinköp kommer från avverkningar som är illegala, från skogar med så höga naturvärden att de ska bevaras eller där det finns allvarliga sociala konflikter. Svenska och europeiska lagar och regleringar för skogsbruk utgör en lägsta nivå för BillerudKorsnäs. Vi är certifierade genom certifieringssystemen FSC® och PEFC och vedråvaran anskaffas enligt FSC och PEFCs krav på kontrollerad råvara. Se våra certifikat på denna sida: Certifikat och policyer

 

Bra att veta om skogsbruket idag

Med hjälp av tydliga målsättningar och handlingsplaner följer BillerudKorsnäs noggrant upp sitt arbete för att värna och bevara den biologiska mångfalden i skogen. I vårt biodiversitetsindex finns mål och utfall kopplade till de parametrar vi utvärderar.

Nedan är några viktiga aspekter vi tar hänsyn till:

  • Skogen växer långsamt och avverkas först när den uppnått mellan 70 och 120 år. För varje träd som avverkas planteras tre nya.
  • Vid avverkning lämnas döda träd och högstubbar. Högstubbarna bidrar med mer död ved, något som insekter, svampar och smådjur behöver för sin överlevnad.
  • Röjning och gallring görs planerat så att de träd som är kvar ska få mer plats att växa.
  • Så kallade kantzoner skapas eller bevaras vid behov vid alla åtgärder, vilket skyddar ekologin vid vattendrag eller andra känsliga biotoper.
  • Lövträd gynnas, vilket främjar djur- och växtlivet och kan göra att skogen klarar till exempel stormar bättre.
 

Vad vi gör med ett träd

När BillerudKorsnäs avverkat ett träd, använder vi det så effektivt och klokt som möjligt. De delarna av stammen med störst diameter och högst kvalitet levereras till sågverken och de klenare delarna använder vi i vår pappers- och kartongproduktion. Bark och andra biprodukter används som bränsle i bolagets anläggningar.

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

BillerudKorsnäs hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Vår Skog-webbplats

Läs mer om hur vi hjälper våra skogsägare att sköta, certifiera och öka värdet på sin skog på vår Skog-webbplats.

Ansvarsfull leverantörskedja

Läs mer om våra hållbarhetskriterier när vi köper råvaror, transporter, produkter, kemikalier, energi och tjänster.