Organisation

Vår organisation följer affärsflödet och byggs runt tre funktionsområden; Wood Supply, Operations och Commercial. Resurserna för hållbarhet, innovation och strategi i en funktion, Sustainability & Strategic Development.

Organisationens struktur och flöden

En ny organisationsstruktur infördes för att skapa förutsättningar för ökad effektivitet. Den nya organisationen följer affärsflödet: Wood Supply, Operations och Commercial. Organisationsförändringen resulterade i en ny rapporteringsstruktur där rörelsesegmenten är Produktområde Board, Produktområde Paper samt Solutions och Övrigt.

Verksamheten är organiserad i affärsfl ödesfunktionerna Commercial, Operations och Wood Supply och styrs genom produktområdena Board och Paper. Därutöver erbjuder vi förpackningslösningar och relaterade tjänster till varumärkesägare.

Woodsupply

Virke från växande skogar är vår viktigaste råvaruresurs för att utmana konventionella förpackningar. Långsiktiga relationer och partnerskap är avgörande i en affär som av naturen behöver vara just långsiktig.

Operations

BillerudKorsnäs produktionsanläggningar är moderna och geografiskt väl placerade, nära vedråvaran. Genom ett målmedvetet förbättringsarbete strävar vi efter att öka produktionsstabilitet och tillgänglighet.

Commercial

Alla kommersiella aktiviteter samlas i Commercial. Inom utvalda premiumsegment är vår strävan att öka kundernas konkurrenskraft
och skapa nya användningsområden för våra produkter. Produktområde Board respektive Produktområde Paper står tillsammans för cirka 90 procent av vår nettoomsättning. Utöver förpackningsmaterial erbjuder vi förpackningslösningar och relaterade tjänster till varumärkesägare.