Vår uppförandekod

BillerudKorsnäs uppförandekod utgör en gemensam grund för hur vi ska uppträda gentemot varandra och våra intressenter.

Vår uppförandekod är en sammanställning av våra värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för vårt beteende och agerande, både som individer och som företag. Syftet med uppförandekoden är att ange vad koncernen står för och var representanter kan finna ytterligare information.

Uppförandekoden bygger på våra värderingar Tänka nytt, Känna ansvar, Samarbeta, och Skapa värde. Genom koden ges individer tydliga förväntningar och vägledning i det dagliga arbetet inom nyckelområden såsom t.ex. säkerhet, ansvarsfullt företagande, inkludering och mänskliga rättigheter.

Vår uppförandekod baseras till stor del på de internationella standarder som BillerudKorsnäs har åtagit sig att följa, såsom t.ex. FN Global Compact och dess tio principer. Koden utgör den högsta nivån i koncernens ramverk för styrande dokument och den är utgångspunkten för koncernens policyer och regler för beteende och agerande.

Vi uppmuntrar alla personer att rapportera kända eller misstänkta allvarliga oegentligheter under uppförandekoden och/eller våra koncernpolicyer. Rapportering kan ske anonymt via BillerudKorsnäs Speak-Up Line.

BillerudKorsnäs styrelse utfärdar uppförandekoden. Nuvarande version gäller fr.om. den 15 mars 2021.

För ansvarsfulla inköp, tillämpar koncernen BillerudKorsnäs uppförandekod för leverantörer Ladda ner denna här.

Du kan ladda ner uppförandekoden här

Se även

Mänskliga rättigheter

Med vårt deltagande i FN:s Global Compact förbinder vi oss att följa de etiska riktlinjer som föreskrivs för globalt verkande företag och miljö.

Speak-Up Line

I situationer där det inte är möjligt att vara öppen med sin identitet har BillerudKorsnäs ett konfidentiellt rapporteringssystem. Läs mer

BillerudKorsnäs Modern Slavery Statement

BillerudKorsnäs is committed to prevent any form of modern slavery.