Mänskliga rättigheter

Med vårt deltagande i FN:s Global Compact förbinder vi oss att följa de etiska riktlinjer som föreskrivs för globalt verkande företag och miljö.

Del av företagskulturen

Vårt arbete med etiska frågor styrs övergripande genom deltagandet i FN:s Global Compact och BillerudKorsnäs uppförandekod.  Dessutom styrs arbetet av centrala policyer för verksamheten, anti-korruption och inköp med koppling till koden.

De tio principerna för FN:s Global Compact baseras på några centrala dokument:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
  • Rio-deklarationen
  • FN:s konvention mot korruption

De företag som deltar i FN:s Global Compact förbinder sig att införa principerna i sina strategier, arbeta för att principerna blir en del av företagskulturen och åtar sig att offentligt uttala sitt stöd till FN:s Global Compact. En gång om året ska företagets arbete med principerna rapporteras.

För BillerudKorsnäs del fungerar FN:s Global Compact som ett ramverk för hela verksamheten. Vår uppförandekod bygger på de tio principerna, som i sin tur styr policyer och hur medarbetarna ska agera.

Andra viktiga principer för oss att beakta i verksamheten är de som beskrivits i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.