Innovation som utmanar konventionella förpackningar

Ett löpande forsknings- och utvecklingsarbete utgör basen för innovation. Genom ett nära samarbete med olika kunder och partners utvecklar koncernen samtidigt lösningar och förpackningar för en mer hållbar värld.

Kontinuerlig utveckling av högpresterande material och produkter

BillerudKorsnäs förpackningsmaterial används varje dag, över hela världen. Koncernen är en världsledande leverantör av nyfiberbaserade förpackningsmaterial som är bra ur miljösynpunkt, är starka och har unika egenskaper. Listan på användningsområden är lång och innefattar förpackningar till livsmedel, byggnadsmaterial samt till exklusiva varor som smycken, parfym och vin. Att bedriva ett löpande forsknings- och utvecklingsarbete och planera för nya material- och produktlanseringar inom tre till fem år utgör basen för bolagets innovationsarbete. För att säkerställa kontinuerlig utveckling mäter BillerudKorsnäs andelen nya produkter av den totala försäljningen inom varje segment.

Strategisk teknologiutveckling

Gröna materialtekniker är ett fokusområde för koncernens innovationsarbete och syftar till att göra materialen lättare, starkare och styvare samt förbättra barriär- och tryckegenskaper. Under året satte BillerudKorsnäs upp två teknologicenter för att öka fokus på utveckling av teknologier som bedöms vara strategiskt viktiga för koncernens tillväxtmöjligheter. De områden som just nu är i fokus är skapa nya funktionaliteter i förpackningens ytor och i det fiberbaserade förpackningsmaterialet.

Utmanarprojekt

För att utmana konventionella förpackningar krävs en kontinuerlig vidareutveckling av våra material och nya användningsområden för papper. För att lyfta innovationsarbetet och hitta revolutionerande lösningar som utmanar plast, glas och aluminium fortsätter koncernens satsningar på utmanarprojekt inom en handfull områden – en flaska av papper för drycker som aldrig tidigare förpackats i papper, interaktiva förpackningar samt förpackningar i kylkedjor.

Dessa projekt drivs genom dotterbolaget BillerudKorsnäs Venture AB (Venture). Venture påskyndar transformationen av förpackningslösningar genom att investera i innovativa uppstartsbolag. Perspektivet är långsiktigt och BillerudKorsnäs arbetar tätt och aktivt tillsammans med bolagen för att få dessa att utvecklas och växa. När bolagen är mer mogna kan dessa inkorporeras i koncernen eller utvecklas vidare som fristående företag. Utöver de projekt som bedrivs inom Venture sker dessutom en kraftsamling inom barriärområdet för torra och våta livsmedel samt inom användningen av den spännande tillsatsen mikrofibrillär cellulosa bland annat för att göra lättare och starkare kartong.

Förpackning som konkurrensmedel


Innovation innebär mer än material- och produktinnovation för BillerudKorsnäs. Teknologiska genombrott är en viktig del men affärsinnovation är också en del som ökar i betydelse, där nya affärsmodeller skapar möjligheter för förpackningsindustrin. En djupare förståelse för slutanvändarens behov och önskemål ställer krav på en holistisk helhetssyn på förpackningar. Helhetssynen inkluderar förpackningens roll för slutanvändaren, för affärsverksamhet och för samhället och planeten i stort. När förpackningen tar rollen som värdefull informationsbärare eller som ett stöd för ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet, blir den en strategisk konkurrensfördel.

Samverkan nyckeln till framgång

BillerudKorsnäs driver förändringsarbetet genom samverkan såväl internt som externt. Öppenhet och nyfikenhet för andras idéer är avgörande för att hitta synergier och skapa gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med konverterare, varumärkesägare och andra aktörer. För att lägga grunden för mer radikala forskningsresultat är breda samverkansprojekt värdefulla. Ett exempel är BillerudKorsnäs medverkan kring en nationell forskningsplattform, som ska öka takten på utvecklingen inom svensk skogsnäring. Plattformen är ett gemensamt initiativ mellan industri, universitet och svenska staten. Målet är att skapa banbrytande forskningsresultat som kan omsättas till högteknologi inom skogsnäringen och bidra till att klara klimatutmaningen. Den svenska skogens byggstenar har potential, inte minst för möjligheterna att omsätta nyfiber i en ny generation förpackningslösningar.

Se även

Pappersflaskan

Allt vi kan föreställa oss kan vi skapa

Innovation har alltid varit en nyckelfaktor när det gäller hållbara lösningar. På BillerudKorsnäs har vi höga ambitioner inom ett antal noggrant

Packaging materials

Read more about our packaging materials

Paper Bottle-projektet

Paper Bottle projektet är ett innovationsprojekt med mål att skapa världens första 100 % återvinningsbara pappersflaska för kolsyrade drycker.