Vinna med våra medarbetare

Varje anställd har en roll att spela i det förändringshanteringsarbete som utförs av BillerudKorsnäs.

Tydliga förväntningar på ledare

Våra ledare är de som bygger förutsättningarna för förändring varför vi under våren 2018 inledde arbetet med att ytterligare tydliggöra vad som förväntas av BillerudKorsnäs ledare. 150 av våra ledare från hela världen involverades i arbetet som genomfördes i syfte säkerställa att vi alltid är den bästa arbetsgivaren vi kan vara – som attraherar, engagerar och utvecklar ledare och medarbetare. Resultatet blev konceptet Hållbart ledarskap, som samtliga ledare inom koncernen kommer att utbildas i.

Medarbetarundersökning bidrar till förbättringar

Under året genomfördes den omfattande koncernövergripande medarbetarundersökningen som görs vartannat år. Ett utvecklingsområde är att på ett bättre sätt följa upp resultaten från medarbetarundersökningen, då det råder starka samband mellan att arbeta med resultaten och medarbetarnas engagemang.

Kompetenser för framtiden

Under året har en inventering gjorts för att identifiera kompetensbehovet för att kunna rikta vårt strategiska arbete med employer branding och rekrytering mot rätt målgrupper. Under året har vi även anställt egna rekryterare som proaktivt söker potentiella kandidater till våra lediga befattningar, startat trainee-program för både specifika yrken och akademiker, anpassade mentorskap, utvecklings- och ledarskapssprogram för alla nivåer samt erbjudit praktikplatser och sommarjobb.

Ansvarsfull arbetsgivare 

Se även

Karriär

På BillerudKorsnäs brinner vi inte bara för papper och smarta samt hållbara förpackningslösningar utan även för våra medarbetare.

Vår syn på hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet