Regulatorisk
Pressmeddelande
22 okt 2020, 7:00 CET

Delårsrapport januari–september 2020

Motståndskraftigt resultat med stark kassagenerering

Huvudbudskap

 • Stabila försäljningsvolymer trots utmanande marknader
 • Framgångsrikt genomförda underhållsstopp
 • Accelererad leverans av kostnads- och effektivitetsprogrammet
 • Stark generering av operativt kassaflöde
 • Återvinningsbar Flow Wrap lanserad

Kvartalsresultat

 • Nettoomsättningen minskade med 5% till MSEK 5 561 (5 833). Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3%
 • Justerat EBITDA* var MSEK 570 (639), negativt påverkat av tidpunkten för årliga underhållsstopp
 • Rörelseresultatet var MSEK 86 (149)
 • Nettoresultatet från kvarvarande verksamheter var MSEK 52 (77)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,25 (27,83)**

Utsikter kv 4

 • Oförändrade marknadsvillkor
 • Råvarukostnaderna förväntas minska något
 • Flera planerade underhållsstopp
 • Fortsatt KM7-upprampning baserat på positiv återkoppling från kunder

 
VD HAR ORDET


Det tredje kvartalet påverkades av årliga underhållsstopp i våra anläggningar i Karlsborg, Gävle och Gruvön. Dessa underhållsstopp var planerade till årets första halvår, men flyttades fram på grund av covid-19-utbrottet. Med tanke på den pågående pandemin var det en utmaning att genomföra underhållsstoppen. Jag är glad att kunna säga att de genomfördes framgångsrikt som planerat och utan att vi behövde kompromissa med våra medarbetares och leverantörers säkerhet. 
 
Marknaden var fortsatt utmanande. Mixeffekter i kombination med ytterligare försämrade marknadspriser, lagerjusteringar och svag efterfrågan påverkade försäljning och marginaler negativt. Kvartalsresultatet påverkades också kraftigt av underhållskostnader. Positivt var att lägre råvarukostnader, ytterligare framsteg för vår nya kartongmaskin (KM7) i Gruvön samt en mycket stark leverans från vårt kostnads- och effektivitetsprogram hjälpte till att försvara vårt finansiella resultat.

Marknadsvillkoren var i stort sett oförändrade jämfört med andra kvartalet. Medan vi står inför en utmanande marknadssituation, fortsätter vi att fokusera våra ansträngningar på våra tre kärnprioritetsområden; upprampningen av vår nya kartongmaskin (KM7) i Gruvön, att säkerställa en säker och stabil produktion, och att leverera på vårt kostnads- och effektivitetsprogram.

Under underhållsstoppet i Gruvön genomfördes ett antal modifieringar av KM7 som kommer att göra det möjligt för oss att inleda en ny fas av upprampningen. Vi har nu börjat leverera bestrukna material till kunder och har fått mycket positiv återkoppling. Fokus för KM7 ligger nu på den kommersiella utvecklingen, att hitta nya hem för successivt ökade volymer och att stegvis förbättra produktmixen. Utöver den pågående, nödvändiga certifieringsprocessen för vätskekartong, kommer vi att expandera vår verksamhet med förpackningskartong av premiumkvaliteter. KM7 förväntas nå break-even EBITDA under 2021, och ska under de kommande åren leverera ett betydande vinstbidrag. 
 
Produktionen under kvartalet påverkades av underhållsstoppen och vissa därtill relaterade uppstartsproblem i Gävle och Gruvön, som orsakade några ytterligare dagars oplanerad produktionsförlust. Vi tog även några efterfrågerelaterade stopp på några av våra pappersmaskiner. Sammantaget går våra fortsatta ansträngningar för att uppnå en säker och stabil produktion framåt och förväntas stärkas ytterligare av den nya organisationen där alla bruk drivs under ett ledarskap. 

Vi fortsätter att göra stora framsteg med vårt kostnads- och effektivitetsprogram, som genererade strukturella besparingar om MSEK 95 under kvartalet. Vi höjer målet för programmet med MSEK 50 till en strukturell positiv påverkan om MSEK 650 i slutet av 2021. För 2020 väntar vi oss strukturella besparingar om MSEK 300. 

Coronakrisen är långt ifrån över, osäkerheten kvarstår och förutsägbarheten framåt är fortsatt begränsad. Vi förutser inte en snabb återhämtning under fjärde kvartalet och förväntar oss oförändrade marknadsvillkor. Råvarukostnaderna förväntas minska något. 

Hållbarhet är en viktig faktor för alla företag och klimatförändringen är sannolikt vår tids största fråga. Här har BillerudKorsnäs en viktig roll att spela. En nyligen utförd studie visar att nettoutsläppen av koldioxid i atmosfären som orsakas av våra aktiviteter är negativa, det vill säga vi tar upp mer koldioxid än vi släpper ut. Våra produkter gör det möjligt att ersätta förpackningsprodukter gjorda av fossila plaster, aluminium och glas. Vår nyligen lanserade återvinningsbara produkt Flow Wrap är den senaste i raden av innovativa lösningar från BillerudKorsnäs som gör det möjligt att ersätta plast med pappersförpackningar.

Om några veckor lämnar jag över stafettpinnen till Christoph Michalski, som tar över som VD och koncernchef. Christoph är en inspirerande ledare som har en mycket relevant bakgrund för de utmaningar som BillerudKorsnäs står inför. Styrelsen och jag är övertygade om att han kommer att bidra med värdefull kunskap, erfarenhet och nya idéer till BillerudKorsnäs, och att han är rätt person att leda och fortsätta utveckla detta fantastiska företag i framtiden. Det har varit en ära för mig att tjäna företaget som tillförordnad VD under det senaste året och mycket inspirerande att interagera med alla våra motiverade medarbetare, ärade kunder och leverantörer.
 
 Lennart Holm
Tillförordnad VD och koncernchef
  


Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet minskade med 5% till MSEK 5 561 (5 833). Exklusive valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 3%, främst beroende på lägre priser.

Justerat EBITDA minskade till MSEK 570 (639), negativt påverkat av lägre försäljningspriser och en mindre gynnsam mix samt högre underhållskostnader jämfört med förra året, och positivt påverkat av lägre fiberkostnader, lägre negativ upprampningseffekt av KM7 samt kostnadsbesparingar.

Inga jämförelsestörande kostnader påverkade resultaten för det tredje kvartalet (4). 
 
Marknadsutveckling OCH UTSIKTER

Marknadsvillkoren under det tredje kvartalet var i stort sett oförändrade jämfört med det andra kvartalet. Efterfrågan på vissa av våra produkter och tjänster fortsatte att vara påverkad av covid-19, främst inom produktområde Paper samt Managed Packaging. Generellt var segmenten Mat & Dryck, Konsument & Lyxvaror samt Industri stabila, medan Hälsovård & Hygien har försämrats.

Under det fjärde kvartalet förväntas marknadsvillkoren vara oförändrade. Dock är osäkerheten hög och förutsägbarheten på marknaden fortsätter att vara begränsad.

händelser under kvartalet          
BillerudKorsnäs meddelade den 17 juli att Christoph Michalski har utsetts till VD och koncernchef i företaget och kommer att tillträda positionen den 1 november 2020. Christoph Michalski har sedan 2015 varit VD för Vinda International Holding, en ledande asiatisk producent av högkvalitativa och innovativa mjukpappers- och hygienprodukter som är noterad på Hongkongbörsen. Dessförinnan hade han ett antal ledande befattningar inom SCA-koncernen. Christoph Michalski har även en omfattande erfarenhet från sektorn för snabbrörliga konsumentvaror, då han har haft ledande befattningar i både Unilever och det nyzeeländska mejeriföretaget Fonterra. Lennart Holm, som har varit tillförordnad VD och koncernchef i BillerudKorsnäs sedan november 2019, kommer att stanna kvar i företaget till slutet av 2020.

I augusti och september genomfördes det årliga underhållet i Karlsborg, Gävle och Gruvön. De totala underhållsstoppkostnaderna uppgick till MSEK 399. Att dessa kostnader var högre än förväntat berodde främst på produktionsförluster i samband med underhållsstoppen i Gävle och Gruvön, samt ett mer omfattande arbete än planerat på sodapannan i Karlsborg.

I september lanserade BillerudKorsnäs en återvinningsbar Flow Wrap – en innovativ, pappersbaserad förpackningslösning som kan användas för många produkter i sektorn för snabbrörliga konsumtionsvaror. Lösningen möjliggör övergång från konventionell plast till papper och uppfyller medelhöga till höga barriärkrav för chokladkakor, konfektyr- och bageriprodukter. BillerudKorsnäs återvinningsbara Flow Wrap kan installeras på befintliga och nya flow wrap-maskiner. En patentansökan har lämnats in.

Styrelsen i BillerudKorsnäs beslutade den 10 september att inte lämna förslag till en extra utdelning för 2019 mot bakgrund av bedömningen att osäkerheten är fortsatt stor och förutsägbarheten på marknaden fortsatt begränsad. Styrelsens utdelnings-förslag för det innevarande året kommer på sedvanligt sätt att meddelas i boksluts-kommunikén.

Från den 1 augusti har BillerudKorsnäs introducerat en mer effektiv organisation, som baseras på affärsflödet och med funktionsområdena Wood Supply, Operations och Commercial. Som en konsekvens av organisationsförändringarna kommer en ny rapporteringsstruktur att införas. Se sidan 12 för mer information.

Den 3 juli meddelade BillerudKorsnäs att man hade ändrat redovisningsmetod för värdering av skogsmarkstillgångar och hade genomfört en värdering av cirka 36 000 hektar skogstillgångar, varav cirka 18 000 hektar produktiv skog. Se sidorna 10 och 20 för mer information.
 
HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Det var inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10
 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07.00.