Regulatorisk
Pressmeddelande
29 maj 2020, 13:30 CET

Förlängt samarbete med UPM i Jakobstad

BillerudKorsnäs och UPM har ingått en överenskommelse som innebär att leveransavtalet för pappersmassa, ånga och el till produktionen vid BillerudKorsnäs bruk i Jakobstad förlängs.

Det ursprungliga avtalet ingicks 2012 i samband med BillerudKorsnäs förvärv av bruket i Jakobstad och skulle ursprungligen fortlöpa fram till juni 2022. Det nya leveransavtalet som nu har överenskommits baseras på marknadsvillkor och träder i kraft i juni 2020. Som en del i omförhandlingen har parterna överenskommit att BillerudKorsnäs under kommande år i tre delbetalningar ska erlägga en kompensation om 15 miljoner euro till UPM. En reservering av detta belopp kommer att göras i resultatet för det andra kvartalet 2020 och då redovisas som en jämförelsestörande kostnad. 
 
”Jag är glad att vi har nått ett avtal som säkerställer den långsiktiga papperstillverkningen i Jakobstad till nytta för båda parter”, kommenterar Helene Biström, Executive Vice President Division Paper.


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Helene Biström, EVP Division Paper, +46 8 553 337 31

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 klockan 13.30 CET.