Regulatorisk
Pressmeddelande
5 maj 2021, 16:00 CET

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har idag onsdagen den 5 maj 2021 hållit årsstämma. Mot bakgrund av coronapandemin genomfördes årsstämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

För att ge aktieägarna en uppdatering om BillerudKorsnäs och dess verksamhet publicerades inför årsstämman en intervju med bolagets VD Christoph Michalski på bolagets hemsida. Intervjun finns tillgänglig på BillerudKorsnäs webbplats under Bolagsstyrning/Årsstämma 2021 och under Investerare.

Fastställande av årsredovisningen samt beslut om utdelning
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2020 och beslutade att en utdelning om 4,30 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till fredagen den 7 maj 2021 och utbetalning beräknas ske onsdagen den 12 maj 2021.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter, det vill säga Tobias Auchli, Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman, Jan Svensson, Victoria Van Camp och Jan Åström. Årsstämman beslutade även att välja Jan Svensson till ny styrelseordförande och att omvälja Michael M.F. Kaufmann till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ingrid Hornberg Román kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Införande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram och överlåtelse av egna aktier till deltagarna
Årsstämman beslutade om att införa ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram ("Aktieprogram 2021") för högst 60 deltagare i koncernledningen och nyckelpersoner inom BillerudKorsnäskoncernen.

För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman vidare om överlåtelse av högst 174 972 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav till deltagarna i Aktieprogram 2021. Tilldelning av aktier ska ske vederlagsfritt till deltagarna i enlighet med villkoren i Aktieprogram 2021.

Övrigt
Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorn samt att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Protokoll från årsstämman kommer inom kort att publiceras på BillerudKorsnäs hemsida.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Mattsson, Chefsjurist, +46 8 553 335 16