Regulatorisk
Pressmeddelande
29 jan 2021, 7:00 CET

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Återgång till underliggande försäljningstillväxt

HUVUDBUDSKAP

 • Försäljningsvolymerna ökade med 5% 
 • Fortsatt positiv utveckling av upprampningen i Gruvön (KM7) 
 • Kostnads- och effektivitetsprogrammet översteg målet 
 • Starkt operativt kassaflöde
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,30 per aktie 

Kvartalsresultat

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5 803 (5 815). Exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 2%
 • Justerat EBITDA* uppgick till MSEK 568 (618). Lägre försäljningspriser och högre underhålls-kostnader uppvägdes delvis av lägre fiber-kostnader och en positiv utveckling av upprampningen i Gruvön 
 • Rörelseresultatet ökade till MSEK 163 (103), inklusive ett omvärderingsresultat om MSEK 73 i ett intressebolag
 • Nettoresultatet från kvarvarande verksamheter var MSEK 242 (283)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,17 (1,61)

Utsikter kv 1

 • Stabila och förbättrade marknadsvillkor för de flesta av våra produkter, men efterfrågan inom vissa segment fortsätter att påverkas av coronapandemin
 • Positiv prisutveckling i selektiva segment
 • Oförändrade fiberkostnader
 • Operativ effektivitet och fortsatt upprampning i Gruvön 
   

VD HAR ORDET
2020 var ett extraordinärt år då coronapandemin hotade människors hälsa, liv och försörjning världen över. På BillerudKorsnäs har vi varit relativt skonade och är ödmjuka inför vårt företags motståndskraft och våra medarbetares förmåga att hantera utmaningar och anpassa sig till nya arbetsförhållanden. Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning och för att säkra vår verksamhet och våra leveranser. Minskad efterfrågan på vissa slutmarknader har inneburit utmanande marknadsvillkor, även om vårt största marknadssegment, förpacknings-material för mat och dryck, har varit motståndskraftigt.

BillerudKorsnäs levererade ett godkänt resultat för det fjärde kvartalet. Nettoomsätt-ningen exklusive valutaeffekter ökade som ett resultat av högre försäljningsvolymer. Justerat EBITDA minskade på grund av lägre marknadspriser, högre underhålls- kostnader och ogynnsamma valutaeffekter, medan lägre fiberkostnader hade en positiv inverkan. Företaget har en sund finansiell ställning och styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,30 per aktie. 

2021 ser ljusare ut än det gångna året tack vare den breda utrullningen av vacciner. Det är dock för tidigt att fira eftersom coronaviruset kommer att fortsätta att påverka livet i stora delar av världen. Även om de makroekonomiska utsikterna fortsätter att vara osäkra förväntar vi oss stabila marknadsvillkor för de flesta av våra produkt-segment och prisförbättringar i selektiva segment under det första kvartalet. Vi förväntar oss också en återhämtning inom vätskekartong. Efterfrågan inom vissa marknadssegment, såsom papper för medicinska och hygienprodukter samt food service, förväntas dock vara fortsatt utmanande. Den totala fiberkostnaden förväntas vara oförändrad under det första kvartalet.

Världen genomgår nu en snabb transformation mot miljövänliga förpackningar och e-handel, och BillerudKorsnäs är perfekt positionerat för att dra nytta av den här utvecklingen. Vi är en ledande leverantör av fiberförpackningsmaterial i attraktiva nischer och erbjuder innovativa förpackningslösningar. Styrkan och renheten hos våra material innebär att de har en låg vikt och har lägre miljöavtryck än alternativen. Vi driver ett proaktivt hållbarhetsarbete och har behållit vår ledande position inom kategorin Containers & Packaging i Dow Jones Sustainability Index. 

Denna position ger en bra grund för värdeskapande, och vår ambition är att öka tillväxten och lönsamheten. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med hållbarhet, där säkerheten alltid sätts i första rummet. Det säger sig självt att vi kommer att öka våra ansträngningar för ytterligare minska olycksfrekvensen i vår verksamhet. 

Våra prioriteringar för det innevarande året handlar om att ytterligare förbättra kundnöjdheten genom vårt kontinuerliga kvalitetsarbete, fortsätta med uppramp-ningen av vår nya kartongmaskin i Gruvön för att uppnå ökade produktionsvolymer och en förbättrad försäljningsmix, införa ytterligare kostnads- och effektivitets-åtgärder och säkerställa en konkurrenskraftig virkesförsörjning. Vi kommer även att påbörja investeringen i en ny sodapanna i Frövi. Det kommer att säkra en fortsatt långsiktig verksamhet för det bruket, förbättra miljöprestandan och skapa möjligheter för en ökad effektivitet. Projektet är planerat att finansieras med kassaflödet från den löpande verksamheten.
 

Christoph Michalski
VD och koncernchef
 

Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet var i stort sett oförändrad och uppgick till MSEK 5 803 (5 815). Exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2%.

Justerat EBITDA minskade till MSEK 568 (618), negativt påverkat av lägre marknadspriser och högre underhållskostnader jämfört med förra året, och positivt påverkat av lägre fiberkostnader, minskade negativa upprampningseffekter av KM7 samt kostnadsbesparingar.

Jämförelsestörande poster, redovisade under Övrig verksamhet, uppgick till MSEK 73 (-24) och var relaterade till resultatet av en omvärdering av biologiska tillgångar i intressebolaget BSÖ Holding AB koncernen.

Marknadsutveckling OCH UTSIKTER
Marknadsvillkoren under det fjärde kvartalet var i stort sett oförändrade jämfört med tredje kvartalet. Efterfrågan på vissa produkter och tjänster påverkades fortsatt av covid-19, främst inom produktområde Paper samt Managed Packaging. Generellt var samtliga marknadssegment stabila.

För det första kvartalet 2021 förväntas stabila och förbättrade marknadsvillkor för de flesta av våra produkter, men efterfrågan inom vissa segment förväntas fortsätta påverkas coronapandemin. Positiv prisutveckling förväntas i vissa segment under det första kvartalet.

händelser under kvartalet          
Den 1 november tillträdde Christoph Michalski tjänsten som VD och koncernchef för BillerudKorsnäs. Christoph Michalski var från 2015 VD för Vinda International Holding Ltd, en asiatisk producent av högkvalitativa och innovativa mjukpappers- och hygienprodukter, noterad på Hongkongbörsen. Dessförinnan hade han ett antal ledande befattningar i SCA-koncernen. Christoph har även en omfattande erfarenhet från sektorn för snabbrörliga konsumtionsvaror eftersom han har haft ledande befattningar i Unilever och det nyzeeländska mejeriföretaget Fonterra.

Lennart Holm, som var tillförordnad VD och koncernchef för BillerudKorsnäs från den 5 november 2019 till den 31 oktober 2020 och styrelseledamot 2012–2020, varav styrelseordförande 2014–2019, stannade kvar i företaget fram till slutet av 2020.

För tredje året i rad behöll BillerudKorsnäs sin ledande position inom Dow Jones Sustainability Index. Resultaten från årets ranking visade att BillerudKorsnäs tillhör de 10% mest hållbara företagen i världen och är det företag med högst poäng inom kategorin Containers & Packaging.

Under kvartalet genomfördes planerade årliga underhållsstopp i Frövi/Rockhammar, Skärblacka och Jakobstad. De totala underhållskostnaderna uppgick till MSEK 295.

I Gruvön inträffade i oktober en läcka i sodapannan, som reparerades. Händelsen orsakade två oplanerade stopp och totalt sex dagars förlorad produktion.

I december avtalade dotterbolaget BillerudKorsnäs Venture om en avyttring av sin ägarandel om 10,1% i BioBag till Novamont. Avyttringen slutfördes i januari 2021 och påverkar inte företagets resultat 2021.

Från den 1 oktober har BillerudKorsnäs implementerat en ny rapporteringsstruktur som en följd av organisationsförändringar tidigare under året. De tre rörelse-segmenten är Produktområde Board, Produktområde Paper, samt Solutions och Övrig verksamhet. Alla jämförelsetal för helåret 2019 och januari-september 2020 i denna bokslutskommuniké har räknats om enligt den nya rapporteringsstrukturen.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Den 11 januari, meddelade valberedningen sitt beslut att föreslå att Jan Svensson väljs till styrelseordförande på årsstämman 2021. Jan Svensson är styrelseledamot i BillerudKorsnäs sedan 2020 och var VD för Latour 2003–2019. Jan Åström har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelseordförande, men till styrelseledamot, och valberedningen kommer att föreslå att han väljs till denna roll.

Den 28 januari fattade styrelsen beslut om att investera i en ny sodapanna i Frövi, som planerades vara i drift i slutet av 2023. En ny sodapanna kommer att förbättra miljöprestandan, öka energiproduktionen och skapa möjligheter till ökad effektivitet och integrering i bruket. Investeringen beräknas uppgå till totalt SEK 2,6 miljarder. Värdet av den nuvarande pannan i Frövi kommer att skrivas ned fram till att den stängs ned, vilket kommer att innebära ytterligare avskrivningar om cirka MSEK 25 per år under 2021-2023. Se mer information på sidan 8.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 07.00.