Regulatorisk
Pressmeddelande
22 okt 2021, 7:00 CET

Delårsrapport januari–september 2021

Hög tillväxt och avsevärt förbättrat resultat och kassaflöde

Huvudbudskap

 • Hög försäljningstillväxt driven av stark efterfrågan
 • Prisökningar kompenserade mer än väl kostnadsinflationen
 • Avsevärt förbättrad EBITDA-marginal
 • Fortsatt stark kassaflödesgenerering

Kvartalsresultat

 • Nettoomsättningen ökade med 17% till MSEK 6 494 (5 561). Exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 18%
 • Justerat EBITDA* ökade till MSEK 1 117 (570), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 17% (10)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 639 (86)
 • Nettoresultatet var MSEK 477 (52)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,31 (0,25)

Utsikter

 • Fortsatt starka marknadsförutsättningar
 • God tillgång på massaved
 • Högre kostnader för kemikalier, logistik och energi
 • Ytterligare prishöjningar och mixförbättringar kommer att vara nödvändiga för att kompensera för kostnadsinflationen
   

VD har ordet

Resultatet var starkt under det tredje kvartalet, drivet av mixförbättringar och prisökningar inom alla segment, vilket uppvägde kostnadsinflationen inom vissa kategorier. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med imponerande 18% jämfört med samma period förra året. EBITDA-marginalen förbättrades till vår målnivå på 17% genom en kombination av medvind på marknaden och våra egna lönsamhetshöjande initiativ. Efterfrågan var fortsatt stark under hela kvartalet och vår försäljningspipeline är mycket god. Vår kassaflödesgenerering var imponerande även i det här kvartalet.

I början av september påverkades produktionen i vårt bruk i Gävle kraftigt av de extrema, oöverträffade regnmängder och översvämningar som i augusti drabbade Gävleområdet. Eftersom anläggningens vattenkvalitet försämrades till rekordlåga nivåer, stängdes bruket under nio dagar. Produktionen återupptogs sporadiskt fram till det årliga stoppet i slutet av september. Sedan omstarten har anläggningen körts med normal kapacitet trots att vattenkvaliteten är sämre än normalt.

Våra nuvarande affärsprioriteringar fortsätter att vara hälsa och säkerhet, stabil produktion, upprampning av kartongproduktionen i Gruvön, säkerställande av en konkurrenskraftig vedförsörjning samt genomförande av vårt kostnads- och effektivitetsprogram. När det gäller säkerhet har vi under 2021 fokuserat på att förbättra säkerhetsrutinerna samt säkerhetsutbildning för alla medarbetare. Vi gör framsteg, men säkerheten är fortfarande inte bra nog varför vi intensifierar vårt arbete med detta.

Vår produktionsstruktur möjliggör överlappande funktioner och gör det möjligt att flytta vissa volymer och optimera produktionen mellan bruken. Inom produktområde Board har produktionen av vätskekartong från Gruvön ökat. Inom produktområde Paper har Skärblacka blivit ett världsledande MG-center (maskinglättat papper) sedan investeringen i Skärblacka för ett par år sedan.

Under de senaste månaderna har vi utarbetat en strategisk inriktning som tar sin utgångspunkt i våra ledande positioner inom attraktiva segment med goda tillväxtmöjligheter. En av framgångsfaktorerna ligger i våra produkters förmåga att ersätta fossilbaserade förpackningar med hållbara förpackningslösningar. Vår finansiella ställning är robust och utsikterna lovande. Jag ser fram emot att berätta mer om vår strategi på kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 17 november.

Marknadsutsikterna är fortsatt positiva för de kommande kvartalen. Vi förväntar oss fortsatt god tillgång på massaved, men kostnaderna för kemikalier, logistik och energi förväntas öka. Priserna vi betalar för elförbrukningen i närtid är i stor utsträckning säkrade. För att motverka den pågående kostnadsinflationen planerar vi att genomföra ytterligare selektiva prishöjningar.

Christoph Michalski
VD och koncernchef


Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 17% till MSEK 6 494 (5 561). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 18%, drivet av högre försäljningspriser, en förbättrad försäljningsmix och ökade volymer.

Justerat EBITDA ökade till MSEK 1 117 (570), främst på grund av den ökade försäljningen. Jämförelsen med samma period förra året påverkas av ett förändrat schema för underhållsstopp.

Inga jämförelsestörande kostnader påverkade resultatet för tredje kvartalet (–).

Marknadsutveckling OCH UTSIKTER
Under det tredje kvartalet 2021 var marknadsförhållandena starka inom alla segment, med höjda priser inom vissa segment. Undantaget var vätskekartong, där marknadsvillkoren var stabila.

Marknadsutsikterna för de kommande kvartalen är positiva. Efterfrågan förväntas vara stark inom alla segment och villkoren för vätskekartong förväntas vara stabila. Högre kostnader för kemikalier, energi och logistik kommer att kräva ytterligare prishöjningar under de kommande kvartalen.  

händelser under kvartalet
Årligt underhåll utfördes i Karlsborg, Rockhammar och Gävle, under omfattande försiktighetsåtgärder på grund av coronapandemin. De totala kostnaderna för underhållsstoppen uppgick till cirka MSEK 290.

Den 29 juli meddelade BillerudKorsnäs att man är i en försäljningsprocess avseende anläggningen i Beetham. Den strategiska betydelsen av bruket i Beetham har minskat sedan verksamheten inom maskinglättat (MG) papper har koncentrerats till Skärblacka. Processen att avyttra verksamheten pågår och inget bindande avtal om försäljning av bruket har ingåtts.

Som en följd av extrema, oöverträffade regnmängder och översvämningar i Gävle-området i augusti behövde produktionen i Gävle stoppas i början av september på grund av dålig vattenkvalitet i sjön varifrån processvattnet hämtas. Det oplanerade produktionsstoppet innebar en volymförlust på cirka 20 000 ton av framförallt vätskekartong, med en negativ resultatpåverkan på cirka MSEK 75, varav cirka två tredjedelar påverkade resultatet för det tredje kvartalet och en tredjedel kommer att påverka resultatet för det fjärde kvartalet.

Investeringsprojektet avseende en ny sodapanna i Frövi framskred enligt plan. Sprängningar och markarbeten har genomförts och under hösten startar gjutningen av bottenfundamentet. Monteringen av den nya sodapannan planeras påbörjas under 2022.

BillerudKorsnäs inledde i juli en marknadsföringskampanj relaterad till lanseringen av två produkter med låg ytvikt av flaggskeppskartongen CrownBoard Prestige®. Med dessa tillägg, har CrownBoard Prestige-sortimentet tio olika ytvikter. Det är utvecklat för att möta krävande varumärkens behov av förpackningar för premiumprodukter. 


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10
 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 07.00.